Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

Siffrorna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges. Rapporten är kompletterad med revisorns granskningsrapport vilken även kommenteras i separat avsnitt i pressmeddelandet.

TREDJE KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 6,2 MSEK (10,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,8 MSEK (-2,3).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -11,4 MSEK (-5,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,5 MSEK (-7,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,16 (-1,05).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020

 • Paynova stängde en kraftigt övertecknad företrädesemission, vilken beslutades i maj, som tillförde bolaget 22,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsgraden uppgick till 265%.
 • Paynova informerade om det utbildningsarbete som pågår av PayPals säljkår runt om i Europa som en del i den gemensamma sälj- och marknadsstrategin.
 • Paynova genomförde en riktad nyemission till en grupp privata investerare, inklusive RoosGruppen och Rieber&Son som är två av Bolagets större aktieägare. Emissionen tillför bolaget 15,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter en framgångsrik pilotfas sker full utrullning av Paynovas Pay Later lösning till köpare på e-marknadsplatsen Tradera.
 • Paynova expanderar och kan erbjuda sin Pay Later lösning i 4 nya marknader. Betalplattformar i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna kan nu erbjuda e-handlare och e-handelsplatser Paynovas Pay Later lösning.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

KOMMENTAR TILL REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Revisorn nämner i sin granskningsrapport att det föreligger en finansieringsrisk som kan komma att påverka förutsättningarna för bolagets fortsatta drift. Denna skrivning är oförändrad från tidigare år och grundar sig i att Paynova är ett tillväxtbolag som i huvudsak finansieras via externt kapital. Bolaget har under året ingått en rad betydelsefulla avtal med bland annat PayPal, Tradera, Trustly och RatePay vilka väsentligt har stärkt Bolagets position på marknaden. Paynova bedriver kontinuerligt ett arbete att löpande skapa nödvändig rörelsefinansiering och styrelsen gör bedömningen att utsikterna är mycket goda för att fortsätt utveckla den nya affären samt uppnå Bolagets långsiktiga mål.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA EXPANDERAR

Under kvartalet har vi accelererat samarbetet med PayPal och erbjuder nu Pay Later i fyra nya och strategiskt viktiga marknader; Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Vår teknik och samarbetsmodell med betalplattformar samt lokala partners skalar och vi kan konstatera att vidare expansion kan ske utan stora investeringar eller risk. Mitt mål att vi ska finnas i 15 marknader 2023 står fast och vi har redan tagit viktiga steg för att lyckas med detta.

Pay Later är idag det mest valda betalsättet i flertalet europeiska marknader. Betalplattformar som riktar sig mot större europeiska e-handlare behöver därför erbjuda en konsumentvänlig och prisvärd Pay Later-lösning som täcker så många marknader som möjligt. Paynova knyter tekniskt samman lokalt ledande Pay Later-leverantörer med större betalplattformar och löser därmed e-handelns samt konsumentens behov av multipla och lokala Pay Later-erbjudanden. Allt detta med Paynovas varumärke.

Att expandera Pay Later inom Europa försvåras bl.a. av en flora av lokala lagar och regler. Även för stora aktörer är det komplicerat, riskfyllt och tidskrävande att investera i finansiella tillstånd, konsumentkännedom och kreditmodellering per land på en fragmenterad europamarknad. Vi löser detta med hjälp av egen teknisk innovation, avtalsstrukturer och i samarbete med ledande lokala partners på respektive marknad. Vår tekniska lösning möjliggör för lokala partners att stå för finansiering, kreditrisk och finansiella tillstånd i en internationell Pay Later-lösning i Paynovas varumärke. Jag känner mig därför trygg i att vi kommer expandera till ytterligare marknader innan årets slut.

Samarbetet med PayPal kring ”go-to-market” har stärkts ytterligare under kvartalet. PayPal säljer sin betalplattform, s.k checkout, med en flora av betalsätt där Paynova är alternativet då konsumenten tryggt och enkelt vill betala senare, d.v.s. efter att varan är levererad. I de gemensamma kunddialogerna med e-handlare erbjuder PayPal helheten med sin betalplattform och Paynova agerar expert inom Pay Later. Oftast engageras vi när en relation mellan PayPal och e-handlare redan är etablerad.

Tradera är den första e-handlaren att använda Paynovas Pay Later genom PayPals betalplattform. Tradera, som är nordens största cirkulära e-handelsplats, gick efter en framgångsrik pilotfas live i oktober. Vi räknar med att gradvis öka intäkterna från samarbetet under fjärde kvartalet och ser på sikt att Tradera blir Paynovas hitintills största kund. Den mindre e-handlaren Upgrit som också valt PayPals betalplattform med Paynova som Pay Later, har på grund av kontraktstekniska skäl med nuvarande leverantör valt att flytta fram starten till första kvartalet 2021.

Paynova liksom övrig industri med kunder inom resebranschen fortsätter att tyngas av effekterna av COVID-19. Volymerna är fortsatt låga även om kontinuerlig återhämtning sker månad för månad. Under tredje kvartalet har vi ännu ingen intjäning från Tradera-affären vilket i kombination med effekterna av COVID-19 belastar tredje kvartalets intäkter och resultat negativt. Under fjärde kvartalet kommer vi se ett förbättrat kassaflöde med ökade intäkter och minskade investeringar i den egenutvecklade kreditplattformen Elastq.

RoosGruppen som är en av marknadens främsta fintech-investerare har under kvartalet ökat sin position i bolaget och är nu tillsammans med Rieber & Son största ägare. Den stärkta ägarstrukturen är viktig för framtida tillväxt!

Paynovas riktning är tydlig. Vi erbjuder en trygg, smidig och internationell Pay Later genom andras betalplattformar.

Local Pay Later – Everywhere
 

David Larsson
 

Stockholm november 2020

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 november 2020 klockan 11.45 CET.