Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021

Siffrorna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges. Rapporten är kompletterad med revisorns granskningsrapport vilken även kommenteras i separat avsnitt i pressmeddelandet.

TREDJE KVARTALET 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,6 MSEK (6,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 MSEK (-7,8).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -9,3 MSEK (-11,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,7 MSEK (-13,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,98 (-1,16).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2021

 • Partneravtal har tecknats med VISA rörande samarbete inom BNPL där VISA kommer att återförsälja Paynovas BNPL plattform och lösning till finansiella institut och stora handlare.
 • Paynova har lanserat BNPL SaaS i en global marknad med kraftig tillväxt.
 • Avtal har tecknats med Oponeo pl SA och Vigoshop genom samarbetet med PayPal.
 • Styrelsen har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 6 maj 2021, beslutat om att Paynova, genom emission av konvertibel, ska uppta ett konvertibelt lån med ett sammanlagt lånebelopp om nominellt högst 19 999 994 kronor. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Rieber & Son AS.
 • Bolagsverket har, med anledning av årsstämmans beslut 6 maj 2021, registrerat minskning av aktiekapitalet med 12,7 MSEK. Aktiekapitalet uppgår nu till 4,2 MSEK.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under oktober har avtal tecknats med kunderna Däckpartner och mobiltelefonsäljbolaget Advea. Paynovas leverans till Däckpartner är initialt en pilot i ett fåtal verkstäder för vidare utrullning hos kund under kvartal 1 2022. Paynovas BNPL lösning är redan nu i produktion hos båda dessa kunder.
 • Christoffer Jezek har tillträtt som ny CTO. Christoffer kommer närmast från SBAB där han senast var Head of Development. Christoffer har en gedigen teknisk bakgrund, och tillför erfarenhet inom SaaS-utveckling samt är ett viktigt tillskott för bolagets fortsatta resa att erbjuda BNPL lösningar i världsklass.
 • Mattias Nygren kommer efter sex år i bolaget att lämna sin tjänst som CFO. Lars Wikström tillträder som CFO under december. Lars har bred och djup erfarenhet från bolag i tillväxtfas i noterad miljö.

KOMMENTAR TILL REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Revisorn nämner i sin granskningsrapport att det föreligger en finansieringsrisk som kan komma att påverka förutsättningarna för bolagets fortsatta drift. Denna skrivning är oförändrad från tidigare år och grundar sig i att Paynova är ett tillväxtbolag som i huvudsak finansieras via externt kapital. Bolaget har under senaste åren ingått betydelsefulla partneravtal med ledande aktörer såsom PayPal och VISA. Utöver detta har Paynova ett fåtal större nya och långsiktiga ägare. Detta har avsevärt stärkt bolagets position på marknaden samt möjlighet att finansiera vidare utveckling av BNPL plattform och lösningar.

Under första kvartalet 2021 tillfördes Paynova nytt kapital genom en företrädesemission om ca 49 MSEK och samt en riktad emission till bolagets huvudägare, Rieber & Son och RoosGruppen, om 10 MSEK. Under tredje kvartalet har styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 6 maj 2021, beslutat om att Paynova, genom emission av konvertibel, ska uppta ett konvertibelt lån från Rieber & Søn med ett sammanlagt lånebelopp om nominellt högst 20 MSEK. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i bolaget samt genomförda kapitalanskaffningar gör styrelsen bedömningen att utsikterna är mycket goda att fortsätta utveckla den nya affären och uppnå de uppsatta målen.

VD-KOMMENTAR

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH STRATEGISKT PARTNERSKAP MED VISA

Volymerna från Tradera ökar stadigt samtidigt som vi ser en fortsatt återhämtning av tågresandet i Sverige vilket i kombination med en prisjustering påverkar SJ-affären positivt. Vi fortsätter att växa under kvartalet och redovisar en intäktsökning om 35% samt mer än en fördubbling av bruttovinsten jämfört med föregående kvartal. Detta exklusive engångseffekt, i form av statligt COVID-19-stöd i kvartal två.

I september tecknade vi ett strategiskt viktigt ramavtal med VISA vilket ger oss omedelbar tillgång till deras omfattande kundbas inom bank och finans med ambition om att lansera eller modernisera egna BNPL-erbjudanden. Intresset för vår BNPL-teknologi är betydande och VISA har redan börjat sälja och marknadsföra Paynovas BNPL SaaS till sina kunder och partners. Samarbetet har inletts väl och vi är redan i flertalet gemensamma affärsdialoger med större aktörer inom finanssektorn. Säljprocesserna i detta segment tar som vi vet tid och vi bedömer att betydande finansiell utväxling av denna affär sker i slutet av nästa år.

NYA BNPL-KUNDER

Under oktober tecknade vi avtal med Däckpartner såväl som Advea, vilka båda sattes i produktion redan samma månad. Vi är stolta att Däckpartner har valt att erbjuda BNPL i eget varumärke med hjälp av Paynova och att snabbt erbjuda lösningen för ett fåtal verkstäder med ambition om full utrullning under första kvartalet 2022. Även mobiltelefonsäljbolaget Advea erbjuder nu BNPL i eget varumärke som en del av deras tillväxtstrategi genom Paynovas BNPL.

Vår affärsrelation med PayPal är fortsatt stark och vi har en kontinuerlig dialog om hur Paynova bäst kan stödja PayPal och deras kunders BNPL-erbjudanden. Efter test med pilotkund under juni tecknade vi i kvartalet avtal med den polska däckåterförsäljaren Oponeo samt den slovakiska större handlaren Vigoshop.

BNPL VÄXER KRAFTIGT GLOBALT – PAYNOVAS AVTAL MED VISA BEKRÄFTAR VÅR LEDANDE POSITION

BNPL förväntas växa 10-15x i handelsvolym till 2025. De yngre generationerna konsumenter minskar sin användning av kreditkort och använder i allt högre grad BNPL vilket förändrar förutsättningarna för en hel industri. Banker och fintechs förblir inte passiva och anpassar sig just nu till konsumenters efterfrågan av BNPL. Idag begränsar dock äldre teknisk infrastruktur hastigheten för denna anpassning vilket indikerar att fler kommer välja att köpa snarare än att bygga egna tekniska lösningar för BNPL.

Genom BNPL SaaS erbjuder Paynova en efterfrågad funktionalitet till en snabbt föränderlig internationell finansindustri och stora handlare. Vi har gjort betydande investeringar de senaste åren för att utveckla lösningar i världsklass. Detta för att hjälpa företag att möta konsumenternas efterfrågan på enkla, tillgängliga och flexibla BNPL-erbjudanden. Vår nya -plattform är fullt internationell och ger flexibilitet för större kunder att erbjuda BNPL i egen regi.

TIMINGEN ÄR RÄTT FÖR BNPL SaaS

Den internationella BNPL-marknadens tillväxt, vår tekniska framdrift samt viktiga partnerskap med betalvärldens jättar möjliggör nu för Paynova att lansera och skala det erbjudande vi haft som ledstjärna under en period av investering, test och utveckling till en världsledande BNPL-plattform. Vi har under kvartalet sett ett tilltagande intresse från större aktörer att i egen regi erbjuda BNPL med hjälp av Paynovas BNPL SaaS, Det är med tillförsikt jag kan säga att timingen är rätt för Paynova och BNPL SaaS.

David Larsson

Stockholm, november 2021

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.45 CET.