Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges.

TREDJE KVARTALET 2022

  • Intäkterna uppgick till 18,3 MSEK (10,6).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,2 MSEK (-3,9).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -4,6 MSEK (-9,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,8 MSEK (-9,7).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,58).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2022

  • Sileon har inga väsentliga händelser under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Sileon har expanderat internationellt genom att teckna ett avtal det ungerska fintech-bolaget Paysome om BNPL SaaS.

VD-KOMMENTAR

Det var så BNPL SaaS började

Konsumenters efterfrågan om BNPL accelererar internationellt och banker och fintechs söker efter tekniska lösningar för att snabbt och skalbart möta sina kunders förväntningar. I detta nästa steg i digitalisering av konsumentkredit hindras banker av äldre komplicerade tekniska strukturer, medan fintechs hindras av bristande bandbredd eller kunskap för att på egen hand skapa nödvändig BNPL tech. Sileons BNPL SaaS (Software as a Service) plattform löser deras problem.

Parallellt med att BNPL accelererar internationellt hittar allt fler bolag till Sileon. I en ökande takt hör nu internationella banker och fintech av sig till Sileon för att förstå hur bolagets BNPL SaaS plattform möjliggör deras planer omlansering av BNPL i respektive hemmamarknader. Först ut på Sileons BNPL SaaS plattform är det ungerska fintech bolaget Paysome som med hjälp av Sileons plattform skapar en utmanare inom BNPL i Centraleuropa.

Prismodellen för Sileons BNPL SaaS består av en fast månatlig avgift vars storlek avgörs av kundens egen estimerade årliga transaktionsvolym samt en tillkommande rörlig avgift per transaktion. Modellen har mottagits väl och uppskattas speciellt för dess enkelhet samt att den korrelerar med bolagens egen intjäning.  Jämfört med att utveckla och underhålla i BNPL teknologi i egen regi erbjuder Sileon en kostnadseffektiv lösning med låg risk för både etablerade banker och fintech utmanare.

Sileon följer den strategiska planen

Planen ligger fast och Sileon lanserar som planerat BNPL SaaS plattformen kommersiellt under första kvartalet 2023. Utöver en tilltagande efterfrågan av BNPL plattformen erfar vi även att vissa banker har behov  av färdigintegrerade lösningar för till exempel risk, identitetskontroll och digital kommunikation. Även om banker ofta har egna lösningar för dessa funktioner är de ej alltid kompatibla med ny teknik eller moderna digitala kundresor. För att ytterligare förenkla för våra kunder att snabbt och smidigt lansera BNPL kommer vi under andra halvan av 2023 lansera sömlöst integrerade modulära lösningar som tillval till BNPL plattformen. Vår partner Visa gör liknande analys av bankers behov och vi är nu  i dialog med Visa om en fortsatt delfinansiering av Sileons BNPL SaaS utveckling.

För att fortsätta utstakad bana och leverera BNPL funktionalitet till en internationell kundbas är ytterligare renodling av Sileons verksamhet nödvändig. Under första kvartalet 2023 fasar därför Sileon ut konsumentkredit under det egna varumärket Paynova. Störst påverkan av detta beslut har Tradera där vi under hösten fört en god dialog och där de funnit en ny lösning för sina behov.

Fortsatt tillväxt

Under mitten på december går OKQ8 live med egen BNPL med hjälp av Sileons BNPL tech. I en initial fas sker test i ett antal av OKQ8 verkstäder för att därefter steg för steg under 2023 lanseras på övriga försäljningsställen och kanaler. Givet OKQ8 storlek är det rimligt att anta att de med tiden kan bli Sileons hitintills största kund.

Tredjekvartalet visar åter igen rekordsiffror för intäkter och lönsamhet. Även om fortsatta investeringar inom BNPL SaaS till högre grad kommer belasta de närmaste kvartalen ger ändå kvartalets starka siffror en god fingervisning om att Sileon är på god väg att nå det strategiska målet om positiv EBITDA under 2023. 

We enable your BNPL

David Larsson

November 2022

För mer information, vänligen kontakta:
 

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Sileons BNPL-lösning integreras i kundens miljö och drivs under kundens varumärke, vilket till skillnad från konventionella BNPL-lösningar möjliggör att kunden själv kan tillhandahålla BNPL utan att vara beroende av tredje part. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med ett uppskattat transaktionsvärde om 680 miljarder dollar globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm.