Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges.

TREDJE KVARTALET 2023

  • Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (18,3).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,6 MSEK (0,2).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -14,1 MSEK (-4,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (-4,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,43 (-0,14).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023

• Sileon beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 33,8 MSEK

• Sileon utökar produktsortimentet och lanserar ett Trial Account för self-onboarding

• Sileon offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Sileon beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 33,8 MSEK

• Sileon offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

VD-KOMMENTAR

Växande pipeline och nya kundavtal innan årets slut

Intresset för att addera BNPL funktionalitet på kort tilltar och vi för nu avancerade dialoger med ett 40-tal större och medelstora internationella banker. Givet status i pågående affärsdialoger räknar jag med att ett fåtal kunddialoger materialiseras till kontrakt redan innan slutet av 2023. Ett typisk BNPL SaaS kontrakt med en större kund innebär mellan 1,5-3M Euro årlig omsättning med ca 85% marginal, vilket gör att endast ett fåtal nya kunder har stor påverkan för bolaget i denna fas.

Sileon ledande inom BNPL nisch

Apples intåg inom BNPL spär ytterligare på bankers behov av att förhålla sig till BNPL. Banker har ett fåtal val hur de strategiskt tar sig an BNPL. Antingen kan de lansera en check-out och därmed ge sig in i striden inom e-handel, alternativt kan de lansera ett BNPL betalsätt som sedan behöver integreras i olika PSP:er och POS-system. Sileon gör det möjligt för banker att undvika all denna tekniska och affärsmässiga komplexitet genom att möjliggöra BNPL funktionalitet på existerande kredit- och betalkort. Det som gör Sileon unikt är att vår produkt och SaaS-teknologi möjliggör för banker att erbjuda BNPL genom redan befintlig teknik och etablerade kundrelationer. Sileon har under året etablerats som ett av en handfull tech-bolag som driver en internationell bransch inom just denna BNPL nisch. Med en färdig produkt som möter bankernas behov står vi starkt positionerade för tillväxt på en internationell marknad.

Sileon ökar bankens BNPL-konvertering

För att ytterligare underlätta för banker kommer bolaget under 2024 att lansera en ytterligare funktionalitetsmodul kallad Smart BNPL. Smart BNPL kommer verka som ett komplement till BNPL SaaS-plattformen och möjliggöra för banker att erbjuda BNPL med fokus på ansvarsfull utlåning och ökad konvertering. Detta sker genom att Sileons kunder enkelt kan aktivera eller inaktivera BNPL för transaktioner gjorda hos specifika handlare, industrier, belopp eller kundsegment.

Trenden bryts i Q4

Som kommunicerats i föregående kvartal tyngs kvartal tre fortfarande av transformationen från betalbolag till BNPL SaaS bolag. Minskade intäkter från ej strategiska och därmed avslutade kunder samtidigt som intäkter från SaaS affären ej än tilltagit belastar kvartalets resultat och kassaflöde. Trenden bryts i Q4 som kommer visa betydligt förbättrat kassaflöde. Under hösten genomfördes nyemission om SEK 33,8M som under rådande klimat på kapitalmarknaden får anses som ett styrkebesked gällande ägares och lednings förtroende om Sileons framtidsutsikter. I samband med emissionen reviderades bolagets finansiella mål och tillskjutet kapital kommer nu ta bolaget hela vägen till positivt kassaflöde och EBITDA Q2 2024.

We enable your card-linked BNPL

David Larsson
November 2023

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 17 November 2023 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.