Financial statement

KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2010

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET• Ett samarbetsavtal har tecknats med Trippus, en ledande systemleverantör för bland annat evenemangsbokningar över internet samt med Clickgirot som bland annat erbjuder en kostnadsfri fakturatjänst som komplement till de traditionella betalningsmetoderna.• Paynova levererade i början av 2010 tillsammans med den tyska partnern Acoreus en systemlösning där kunderna erbjuds tillgång till en mängd olika tyska betalmetoder.• Under första kvartalet genomfördes, som ett led i avvecklingen av Paynovas e-konto, en villkorsförändring som innebar att en årlig kontohållningsavgift infördes.• Att transaktionsvolymen sjunker marginellt under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet året innan följer mönstret från tidigare år. Den något lägre transaktionsvolymen kan dessutom förklaras av lägre nyförsäljning än väntat men också som en följd av lägre volymer hos en av bolagets viktigaste kunder på grund av den stränga vintern.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG• Det andra kvartalet har inletts med mycket tillfredsställande transaktionsvolymer som en följd av befintliga kunders ökade försäljning men också som en effekt av att nya kunder börjat generera volymer.• Den 1 maj tillträdde Maria Ängarp tjänsten som ny CFO efter Robert Schönbeck.VD KOMMENTARVintern var lite kylig i affärsmässiga termer och försäljningen gick inte smärtfritt under årets första månader. Den stränga vintern påverkade bland annat våra kunder inom reseindustrin negativt och våra förväntade intäkter pressades något genom prisjusteringar, en utveckling vi talat om tidigare. I och med vårvädrets inträde har försäljningen ökat, och sammantaget känner jag mig trygg med det tidigare kommunicerade målet om lönsamhet på årsbasis under 2010. Den femdubbling av Paynovas transaktionsvolym som skett jämfört med första kvartalet föregående år ger oss all anledning att fortsätta utveckla verksamheten i den inslagna riktningen. När Paynova under våren 2009 började erbjuda traditionella processingtjänster vid sidan av kontomodellen blev erbjudandet mer tillgängligt för större e-handlare, vilket gav skjuts åt transaktionsvolymerna. Dessa för Paynova nya tjänster har efter första kvartalets utgång fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Vi har nu också tillräcklig historik för att kunna se att bolagets kostnadsmassa – precis som kommunicerats i tidigare rapporter – håller sig på en jämn och låg nivå. Antalet nya kunder ökar successivt, mycket tack vare nära samarbeten med plattformspartners och ett effektivare säljarbete. Vårt förbättrade och förstärkta utbud av tjänster bidrar till att stärka konkurrenskraften. Med Paynovas nya, förenklade basutbud blir vår grundtjänst direkt jämförbar med konkurrenternas, vilket förenklar införsäljningen mot nya kunder. Adderar vi sedan Paynovas tilläggstjänster ovanpå basutbudet står Paynova ut i konkurrensen som den mest kompletta leverantören – inte bara i Sverige utan även på flera andra håll. Vi har lagt till den efterfrågade betalmetoden faktura och i kombinationsmöjligheterna med andra tjänster som exempelvis mobila betalningar och säkra biljetter ser vi här nya, spännande öppningar. Under våren genomför Paynova ett framåtblickande event kring detta där vi presenterar nya tjänster för bland annat lokaltrafikföretag och eventföretag. E-handelsmarknaden fortsätter att växa och undersökningar visar att både konsumenter och företag har en väldigt stark framtidstilltro på e-handeln. En majoritet av konsumenterna upplever dessutom att betalningssäkerheten har förbättrats. I Kina fortsätter arbetet med att addera västerländska e-handlare till Chinovas betaltjänst så att de får tillgång till kinesiska konsumenter. Parallellt färdigställs under våren utvecklingen av China UnionPays e-handelsportal. Testning av portalen sker under maj och lanseringen kommer ske under sommaren. Chinova förhandlar också med internationella gateways i onlinebetalningsbranschen kring att erbjuda sina tjänster. Intresset från sådana företag – bland annat större PSPer och e-handelsplattformar – är stort. Nyttan för Chinova är att via dessa på ett snabbt sätt nå ut till en bred grupp av e-handlare, både kommunikativt och med teknisk anslutning. För Paynova innebär detta att den kinesiska verksamheten kommer att generera ett betydande resultattillskott under andra halvåret. Chinova genomför också aktiviteter under Världsutställningen Shanghai Expo 2010. Eventen som genomförs tillsammans med partners och kunder är förlagda till september. Mer information kring detta kommer under sommaren.Stockholm den 20 maj 2010Paynova AB (publ)Simon ThaningVD PaynovaFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimon Thaning, vd PaynovaTelefon: 08 – 517 00 14Mobil: 070 – 787 19 70Björn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media- och nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com.