Financial statement

PAYNOVA DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008

Väsentliga händelser under delårsperioden• SJ och Paynova utökar det befintliga samarbetet. Detta innebär att Paynova kommer att ansvara för huvuddelen av SJs kundbetalningar över Internet, inklusive kortbetalningar med en omsättning på ca 200 miljoner kronor per månad. Det utökade samarbetet innebär ett signifikant tillskott i transaktionsvolym för Paynova med betydande resultatpåverkan och kan ses som ett genombrott för Paynovas modifierade affärsmodell som är anpassad för att passa kunder med stor transaktionsvolym. Med utgångspunkt i det utökade samarbetet, trenden i existerande affärer och flera långt gångna förhandlingar och uteliggande offerter gör Paynova bedömningen att bolaget kommer att nå ett positivt kassaflöde senast under det tredje kvartalet 2009. • Paynova ersätter finansiering via optionsrätter med kreditbaserad löpande bryggfinansiering från ett konsortium av befintliga aktieägare och externa finansiärer. Avsikten är att krediterna senare skall kunna konverteras till aktier efter beslut på bolagsstämma. Som en följd av den positiva utvecklingen i Paynovas löpande verksamhet är kapitalbehovet lägre än tidigare uppskattat. • Samarbetet med Beijing Cyber Recreation Development Corp (CRD) fortsätter enligt plan. Paynova har efter mycket intensivt arbete färdigställt betalningslösningen som CRD kommer att använda. Berkam har av interna produktions skäl beslutat att marknadslanseringen sker med start första kvartalet 2009. Först ut att använda lösningen blir därför Gamersgate som öppnar upp sin e-handel för kinesiska konsumentmarknaden under December 2008.• Paynova planerar att byta marknadsplats för handel med bolagets aktier. • Paynova har anställt Robert Schönbeck som ny CFO. Robert Schönbeck tillträdde sin nya befattning den 12 november 2008. Paynovas tillförordnade CFO Maria Ängarp återgick då till tjänsten som redovisningschef i Paynova.Vd har ordetUnder det tredje kvartalet har Paynova nått ett genombrott med sin modifierade affärsmodell som är utvecklad för att passa större kunder med betydande transaktionsvolymer och det utökade samarbetet med SJ är ett bevis på potentialen i vårt erbjudande. Givet den positiva utvecklingen i Paynovas affär bedömer vi att Paynova når ett positivt kassaflöde senast under det tredje kvartalet 2009.Under det tredje kvartalet utökade Paynova och SJ sitt existerande samarbete. Detta innebär att Paynova kommer att ansvara för huvuddelen av SJs kundbetalningar över Internet, inklusive kortbetalningar med en omsättning på ca 200 miljoner kronor per månad. Affären med SJ kommer att ha en betydande positiv inverkan på transaktionsvolym och resultat från och med 2009. Paynovas anpassade affärsmodell, bekräftat av vårt avtal med SJ, gör att jag känner en stor tillförsikt inför framtiden. Med utgångspunkt i detta kan Paynova lämna en prognos vad gäller tidpunkten för när bolaget når ett positivt kassaflöde. Med den utveckling vi ser i våra existerande affärer och med tanke på de förhandlingar och utestående offerter som bolaget har räknar vi med att senast under det tredje kvartalet 2009 visa positivt resultat på månadsbasis och samtidigt vara kassaflödespositiva.Därutöver fortsätter samarbetet med Beijing Cyber Recreation Development Corp (CRD) enligt plan. Det exklusiva partneravtalet avseende betaltjänster med CRD beräknas generera cirka 1 miljard RMB i månatliga transaktionsvolymer. Beloppet motsvarar cirka 1 miljard SEK och beräknas generera nettointäkter för Paynova om 1 procent eller mer än 100 miljoner SEK per år redan under slutet av 2010.Genom samarbeten med olika kinesiska aktörer, såsom lokala banker, öppnar vi även upp den kinesiska marknaden för västerländska e-handlare. Exempelvis kommer Paynova och CRD att möjliggöra för Gamersgate att expandera sin verksamhet till den kinesiska marknaden redan under December 2008. Detta kan ske tack vare att Paynova, efter mycket intensivt arbete, nu färdigställt betalningslösningen. Paynova verkar på en mycket expansiv marknad. Förflyttningen från fysisk handel till e-handel förstärks dessutom i tider av finansiell turbulens och lågkonjunktur, eftersom människor letar efter de billigaste köpalternativen. En förutsättning för en fortsatt positiv trend är att människor som köper och säljer varor online känner sig trygga. Vad ofta glöms bort är att ännu viktigare är att det skapas en trygghet för e-handlare och banker, som i slutändan är de som drabbas av bedrägerier. Att Paynovas betalninslösningar kraftigt kan reducera förekomsten av bedrägerier är därför en viktig fördel – vilket inte minst SJ lyfte fram som en viktig anledning till varför de valde att utöka sitt samarbete med oss. Paynovas operativa resultat fortsätter att stadigt förbättras, och är 8,9 miljoner kronor bättre för de första tre kvartalen i år jämfört med motsvarande period 2007. Det resultatet är justerat för ej transaktionsbaserade garantiersättningar från tidigare samarbetspartners som inföll under 2007. Nettotransaktionsmarginalen ligger fortfarande på en hög nivå, men vi gör fortsatt den bedömningen att åtgärder som syftar till att minska kostnaderna för inlösen och valutatransaktioner kan förbättra nettotransaktionsmarginalen framöver, samtidigt som ökade volymer och ökad konkurrens kommer att pressa marginalerna. Jag kan även konstatera att transaktionsvolymerna fortsätter att växa med mycket god tillväxt, 51 procent hittills under 2008 jämfört med 2007. Samtidigt som Paynova växer fortsätter vi att driva en kostnadsjakt och effektiviserar verksamheten, med målet att sänka våra löpande operationella kostnader. Ett exempel är att vi slår ihop två chefspositioner till en, när Simon Thaning tar över som marknads- och försäljningschef. Jag kan konstatera att som en följd av den positiva utvecklingen i Paynovas affär kommer kapitalbehovet fram till bolaget når positivt kassaflöde bli lägre än vad som tidigare uppskattats. Det är med stor tillfredställelse som jag kan konstatera att den affärsmodell som Paynova erbjuder är attraktiv för våra kunder. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att tillhandahålla effektiva, säkra och enkla betalningslösningar som även passar kunder med mycket stora transaktionsvolymer – samt kontinuerligt växla upp vårt samarbete med CRD och västerländska aktörer som vill komma åt den växande kinesiska online-marknaden. Vår minskade kostnadskostym, tillsammans med vår anpassade affärsmodell gör att vi känner oss trygga i vår prognos om att Paynova kommer att nå ett positivt kassaflöde senast under det tredje kvartalet 2009. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att rapporteringsperioden inneburit följande: • En stark utveckling av transaktionsvolymerna jämfört med samma period föregående år• Vår anpassade affärsmodell har inneburit att vi kan utveckla samarbeten med stora kunder med betydande transaktionsvolymer• Samarbetet med CRD utvecklas positivt enligt plan• Prognos om positivt kassaflöde senast det tredje kvartalet 2009 Stockholm den 27 november 2008Paynova AB (publ.) Björn Wahlgren VD och koncernchefFÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Björn Wahlgren, VD Paynova, Tel: +46 70 728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com(För fullständig rapport se bifogad fil.)