Financial statement

Paynovas årsredovisning för 2021

Paynova publicerar härmed sin webbaserade årsredovisning som finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova. 

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen som lämnas i Not 2 i årsredovisningen, av vilken det framgår att bolagets tillgängliga likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter per den 31 december inte täcker det finansieringsbehov som behövs för att säkerställa den fortsatta driften de närmaste 12 månaderna samt att bolaget under andra kvartalet 2022 kommer att genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission för att säkerställa kapitalbehovet. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Bolagets kommentar

Bolagets kommentar till revisorns uttalande om rörelsekapitalet är att Paynova är ett utvecklings- och tillväxtbolag som i huvudsak finansieras via externt kapital. Transformationen av betalbolaget Paynova till ett BNPL techbolag är nu genomförd. Bolaget har under de senaste åren fokuserat på och investerat i utveckling av en tech-plattform som möjliggör BNPL-funktionalitet åt andra, och erbjuder nu BNPL SaaS (Software as a Service) till en internationell marknad bestående av banker, fintech och stora handlare. En god tillväxt i bolagets existerande affär, Visas delfinansiering av Paynovas plattformsutveckling samt nya BNPL SaaS kunder i kombination med en fullt ut garanterad emission om 70 miljoner kronor gör styrelsen bedömningen att utsikterna är mycket goda att fortsätta utveckla den nya affären samt att uppnå de uppsatta målen.

——————————————————————————-

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB. Email: david.larsson@paynova.com, telefon: +46 (0)725-50 23 06.

Om Paynova
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2022 kl 17.30 CEST