Press release

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges.

ANDRA KVARTALET 2022

 • Intäkterna uppgick till 18,0 MSEK (10,9).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,8 MSEK (-5,8).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6,0 MSEK (-10,9).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-11,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,67).

VÄSENTLIG HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022

 • Paynova AB har bytt namn till Sileon AB. Sileon är ett tech-bolag som erbjuder Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet på den internationella marknaden. Varumärket Paynova finns kvar som en tjänst som Sileon erbjuder sedan tidigare till utvalda kunder.
 • Sileon har genomfört en företrädesemission om 70,1 MSEK. Genom företrädesemissionen ökade aktiekapitalet i Sileon med 4 224 200,50 SEK, genom emission av 16 896 802 aktier, och uppgår därefter till 8 448 401,00 SEK fördelat på 33 793 604 aktier.
 • Sileon har gjort ett listbyte från NGM Main Regulated till Nasdaq First North Growth Market. Handeln i Sileons aktie sker från och med den 29 Juni 2022 på Nasdaq First North Growth Market.
 • Pantbanken Sverige har tecknat avtal med Sileon. Pantbanken kommer erbjuda Buy Now Pay Later (BNPL) i eget varumärke i sina digitala kanaler och fysiska butiker för konsumenter.
 • Karin Persson har utsetts till ny CFO i Sileon. Karin har varit verksam i bolaget i 2 år och kommer närmast från rollen som Finance Manager.
 • Sileon har anställt Tomas Bromander som ny sälj- och partnerchef, han tillträder i Augusti 2022. Tomas kommer närmast från Resurs Bank som CCO cards och har en bakgrund bla som Director Business Development Merchants Nordic and Baltics på Mastercard.

VÄSENTLIG HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inget att rapportera.

VD-KOMMENTAR

Marknaden för BNPL (Buy Now Pay Later) utvecklas och växer

Trenden att konsumenter, och då framför allt de yngre generationerna, vill ha digitala och smidiga konsumentkreditlösningar accelererar. Banker, Fintechs, stora handlare och även företag så som Apple lanserar nu i tilltagande takt egen BNPL för att bemöta konsumenters förväntan. Tillväxten inom BNPL sker till mycket på bekostnad av en vikande trend utställda kreditkort vilket i sin tur får de tradtionalla kortutgivarna att se hur de kan komplettera sitt erbjudande med BNPL.

Sileon erbjuder just den teknologi som banker och långivare behöver för att snabbt och kostnadseffektivt erbjuda BNPL till sina konsumenter. Sileon etablerar sig därmed just nu på internationell, dynamisk marknad under stark tillväxt.

Sileon följer planen

Den operativa framdriften under kvartalet har varit stark och jag är riktigt stolt över hur medarbetare och ledning har förflyttat Sileons position. Som tidigare kommunicerat är målet att lansera Sileons BNPL plattform tillgänglig via software as a service, SaaS, i början av 2023. Givet periodens målinriktade, effektiva och inte minst engagerade arbete är vi i bra fas att leverera mot detta strategiska mål.

Den strukturella transformationen till ett internationellt tech bolag är nu genomförd och för att manifestera detta viktiga steg antog bolaget nytt namn och profil – Sileon. För att dessutom göra bolaget än mer tillgängligt för befintliga och nya ägare bytte även bolaget lista till Nasdaq First North Growth under juni.

I samband med namnbytet har mer fokus och kraft i form av marknadsföring initierats. Vi ser redan efter en relativt kort tid att det internationella intresset för BNPL funktionalitet är reellt och konkret. Förutom en växande pipeline av större kunder, delvis genom samarbetet med Visa, har även ett segment av internationella Fintechs som vill lansera BNPL på sina respektive hemmamarknader blivit än mer påtagligt. Givet intresset och behovet av BNPL funktionalitet genom SaaS är jag komfortabel att avtal med nya strategiska kunder kommer tecknas under det sista kvartalet i år. Under hösten kommer OKQ8 bank erbjuda BNPL genom Sileons teknologi på OKQ8s stationer. Givet OKQ8s storlek finns på sikt goda förutsättningar att de blir vår hitintills största kund.

Återigen ett kvartal präglat av tillväxt och förbättrad lönsamhet

Sileon uppvisar ytterligare ett rekordkvartal med en tillväxt om 20 % mot föregående kvartal vilket är mer än en dubblering mot föregående år. Vi ser även förbättring av EBITDA till -1,8MSEK för perioden, detta att jämföra med -5,8MSEK motsvarande period föregående år. Jag känner mig därmed fortsatt trygg att nå Sileons strategiska mål om 80% tillväxt varje år fram till 2025 och positiv EBITDA under 2023.

Sileon stärks

Under kvartalet tillfördes bolaget ca 65 MSEK genom en nyemission. Att framgångsrikt genomföra en så pass i bolagets mått mätt stor emission i dessa orostider är naturligtvis ett styrkebesked och det är glädjande att våra storägare visade sin tilltro och tillit genom att försvara eller öka sina positioner. I samband med emissionen valde dessutom vår ordförande Kent Hansson att kliva in som en av Sileons största ägare.

Tomas Bromander har i slutet på augusti tillträtt rollen som sälj- och partneransvarig och under andra kvartalet klev även Karin Persson upp som ny CFO. Sileons ledning är därmed fulltalig och vi kan nu med full kraft och engagemang exekvera planen som tar oss mot och förbi våra strategiska mål.

We enable your BNPL

David Larsson

Augusti 2022

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 07.00 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt Fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, finansbolag och stora handlare. Sileons BNPL-lösning integreras i kundens miljö och drivs under kundens varumärke, vilket till skillnad från konventionella BNPL-lösningar möjliggör att kunden själv kan tillhandahålla BNPL utan att vara beroende av tredje part. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med ett uppskattat transaktionsvärde om 680 miljarder dollar globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har ca 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm.