Press release

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

Genom att klicka på nedanstående länk kan avskrift av det fullständiga prospektet läsas eller laddas ned. Paynova tar inget ansvar för avskrifternas riktighet eller fullständighet. Det tryckta prospektet samt anmälningssedlar kan erhållas från bolaget, telefon 08-517 100 00 eller Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 01 550. Prospektet riktar sig inte till sådana fysiska eller juridiska personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras eller offentliggöras i något annat land där distributionen eller offentliggörandet kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varken uniträtterna, betalda tecknade Units (BTU) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller något annat lands tillämpliga lag och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Följaktligen får ovan nämnda finansiella instrument inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Tvist i anledning av detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. På grund av legala restriktioner tillhandahålls informationen endast till personer med hemvist i Sverige. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Frågor om teckning och betalning besvaras av Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 01 550.OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com