Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL.)

ANMÄLANAktieägare som önskar deltaga i stämman skalldels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007,dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 måndagen den 7 maj 2007 under adress Paynova AB, Box 23059, 104 35 Stockholm; per fax: 08-517 100 29 eller via e-post: anm@paynova.com. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om deltagande.Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att han tillfälligt i eget namn införs i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 4 maj 2007.FÖRSLAG TILL DAGORDNING1. Val av ordförande vid stämman.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två protokolljusterare.5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2006.7. Beslut (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.10. Val av styrelse.11. Stämmans avslutande.STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUTP. 7 – UtdelningStyrelsen föreslår att någon vinstutdelning ej skall ske.HANDLINGARÅrsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman hålls tillgängliga hos Paynova AB, Gävlegatan 12A, 104 35 Stockholm, tel. 08-517 100 00 senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.Stockholm i april 2007Paynova AB (publ.)StyrelsenOM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com