Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

AnmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 maj 2010,dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 14 maj 2010, under adress Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm, per fax 08 517 100 29 eller via e post till anm@paynova.com. I anmälan ska uppges namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden (högst två).Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 14 maj 2010 då sådan omregistrering måste vara verkställd.Ombud m mAktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com, och sänds till aktieägare som begär det.Förslag till dagordning1. Årsstämmans öppnande.2. Val av ordförande vid årsstämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av dagordning.5. Val av en eller två personer att justera protokollet.6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.8. Verkställande direktörens anförande.9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.15. Förslag till beslut om utseende av valberedning.16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.17. Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m m.18. Årsstämmans avslutande.Förslag till beslut Resultatdisposition (punkt 10)Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, 311 432 KSEK, avräknas genom minskning av reservfonden med 310 529 KSEK och att resterande förlust, 903 KSEK, överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska utgå för 2009.Stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelse och revisorsarvoden (punkterna 2, 12 14)Valberedningen, som består av Jörgen Durban, Harald Emgård, Lasse Kärkkäinen, Thore Nydahl och Kjell Åke Sundqvist, har avgivit följande förslag. Advokat Fredrik Ramberg som stämmoordförande. Fyra (4) ledamöter och inga suppleanter. Ett styrelsearvode om sammanlagt 500 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Inget arvode utgår för utskottsarbete. För arbete som den till val föreslagna styrelseordföranden utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, utgår en särskild ersättning med ett fast belopp om 1 600 000 kronor. Revisorarvode enligt löpande räkning. Omval av Ulf Risberg och Björn Wahlgren. Nyval av Yngve Andersson och Meg Tivéus. Björn Wahlgren som styrelseordförande. Presentation av de till val föreslagna ledamöterna framgår av valberedningens förslag och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets webbplats.Valberedning (punkt 15)Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandattiden eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisorer och förslag till revisor när så ska ske.Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 16)Styrelsen föreslår att den totala ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuella kvalifikationer samt utgöras av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Grundlönen, som ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftlig, består av en kontant månadslön och utgör basen för beräkning av den rörliga lönen. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat, dels på individuella kvalitativa parametrar och är maximerad till 33 procent av grundlönen.Bemyndigande (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av antalet aktier i bolaget med sammanlagt högst tio (10) procent av det vid var tid befintliga antalet aktier (vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna respektive konvertering av konvertiblerna och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa). Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån. ___________________________För giltigt beslut under punkt 17 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.I bolaget finns per dagen för denna kallelse 82 049 545 aktier med en röst vardera.Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande och information om samtliga ledamöter föreslagna till bolagets styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats.Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 15 17 och redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med den 6 maj 2010 samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.Stockholm i april 2010PAYNOVA AB (publ)StyrelsenFör mer information kontaktaBjörn Wahlgren, styrelseordförande Paynova AB, Tel: +46 8 517 100 02 Om PaynovaPaynova är en ledande leverantör av betaltjäningslösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktade framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media- ochnätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com