Press release

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 17 juni 2020 klockan 17.30 i bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Vån 5, Stockholm. Registrering börjar klockan 17.00.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Paynova att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e‑post till anm@paynova.com. Deltagande av Paynovas koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 11 juni 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdag den 11 juni 2020, under adress Paynova AB, Extra Bolagsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm eller via e-post till anm@paynova.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid extra bolagsstämman, begära att vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdag den 11 juni 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Paynova AB, Extra Bolagsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.paynova.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdag den 11 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Rätt att delta och anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
 8. Val av ny styrelseledamot.
 9. Val av styrelseordförande.
 10.  Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
 11. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen har bestått av Bjarne Ahlenius (valberedningens ordförande), Håkan Sundqvist, Svante Godén och Anders Axelsson.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Anders Persson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Val av styrelseledamot (ärende 8)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman den 6 maj 2020 att styrelsen i Paynova ska ha fyra bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;

Nyval av;

Daniel Ekberger

Vid en bedömning av den föreslagna styrelseledamotens oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen funnit att Daniel Ekberger i sin roll som tidigare VD i bolaget inte får anses vara oberoende gentemot bolaget och företagsledningen men att Daniel Ekberger är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelseordföranden Anders Persson har meddelat att han avgår från styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg omvaldes på årsstämman 2020 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande (ärende 9)

Valberedningen föreslår att Daniel Ekberger väljs som ny styrelseordförande. Valberedningens förslag är villkorat av att Daniel Ekberger vid ett val till styrelseordförande avgår som verkställande direktör för bolaget.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det således att styrelsen därefter består av fyra ledamöter, nämligen Daniel Ekberger (styrelseordförande), Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg.

Fastställande av arvode till ny styrelseledamot (ärende 10)

Valberedningen föreslår att föreslagen ny styrelseordförande ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för styrelseordförande som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2021. Noteras att ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen i enlighet med av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Övrig information

Beslutsmajoritet

Beslut enligt punkt 8, 9 och 10 kan fattas med enkel majoritet.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 9 160 614.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och motivering jämte anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats www.paynova.com, från och med onsdag den 27 maj 2020. Ovanstående handlingar finns även tillgängliga hos bolagets huvudkontor på adress Söder Mälarstrand 65 i Stockholm, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Stockholm i maj 2020

PAYNOVA AB (publ)

Styrelsen

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA

Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.