Press release

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 oktober 2015 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 7 oktober 2015, under adress Paynova AB, Extra bolagsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm, via e-post till anm@paynova.com eller via fax till 08-517 100 10. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

  Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 7 oktober 2015, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd. Ombud m m Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Paynova AB, Extrastämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fråga om beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
 8. Stämmans avslutande.

  Förslag till beslut Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen i Paynova AB (publ), 556584-5889, föreslår att bolaget vid extra bolagstämma beslutar om en nyemission av högst 53 333 333 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 333 333,30 kronor på nedanstående villkor. Styrelsen har erhållit emissionsgaranti avseende 36 066 095 aktier utgörande 67,6 % av emissionen. Ledningen, styrelse och ägare har förbundit sig att teckna 17 267 238 aktier utgörande 32,4 % av emissionen. Emissionens storlek Bolagets aktiekapital ökas med högst 5 333 333,30 kronor. Aktier Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst 53 333 333 aktier. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden. Företrädesrätt Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna de emitterade aktierna. För innehav av tre (3) gamla aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktie. I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter till följande enligt nedan. 1) En på förhand vidtalad krets av utomstående investerare, 2) Den som utnyttjat företrädesrätt och även tecknat utan stöd av företrädesrätt, 3) Övriga som tecknat aktier inom teckningstiden och 4) Garanter. Avstämningsdag Avstämningsdag skall vara den 20 oktober 2015. Teckning och teckningstid De nya aktierna skall tecknas under tiden fr.o.m. den 22 oktober 2015 t.o.m. den 5 november 2015. Teckning av aktier med företrädesrätt (med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Fördelningsgrund aktier tecknade utan företrädesrätt I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning av aktier till aktietecknare med företrädesrätt (teckning med stöd av teckningsrätt), skall aktierna tilldelas aktietecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) enligt följande. En på förhand vidtalad krets av utomstående investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) skall i första hand tilldelas aktier i förhållande till tecknat antal aktier i syfte att stärka Bolagets aktieägarbas. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Den som utnyttjat företrädesrätt och även tecknat utan stöd av företrädesrätt skall i andra hand tilldelas aktier i förhållande till utnyttjad företrädesrätt. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning till en på förhand vidtalad krets av investerare och till de som utnyttjat företrädesrätt och även tecknat utan stöd av företrädesrätt så skall de tilldelas de fysiska eller juridiska personer som inte tidigare är aktieägare. Aktierna tilldelas dem i förhållande till det antal aktier de har tecknat sig för i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning enligt ovan så skall de tilldelas Garanterna. Aktierna tilldelas dem i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Betalning och betalningstid Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Det erinras dock om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen. Betalning för de nytecknade aktierna som tecknas med företrädesrätt skall erläggas senast den 5 november 2015. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt skall ske senast två (2) bankdagar efter att besked om tilldelning har lämnats. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. Vinstutdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nyemitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Kompletterande information enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt revisorns yttrande över denna redogörelse och årsredovisningen jämte revisionsberättelse för år 2014 biläggs som bilaga A. Bemyndigande Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. Detta förslag är fullständigt.   Beslutsmajoritet För giltigt beslut under punkt 7 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Övrig information I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 160 000 000 aktier motsvarande 160 000 000 röster.

 • Bolagets senast fastställda årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust,
 • en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
 • styrelsens redogörelse för väsentliga händelser sedan årsredovisningens avgivande samt
 • revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

finns tillgängliga hos bolaget på Söder Mälarstrand 65 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.paynova.com, senast från och med tisdagen den 22 september 2015. I övrigt är styrelsens beslut fullständigt under punkten 7 i denna kallelse. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på den extra bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Stockholm den 22 september 2015 Styrelsen PAYNOVA AB (publ) ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 22 september 2015 klockan 09.40. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.