Press release

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Anmälan och rätt att deltaga i bolagsstämmanAktieägare, som vill deltaga i bolagsstämman skall senast torsdag den 29 april 2004 kl. 16.00 anmäla sig skriftligen till Paynova AB, Box 30107, 104 25 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till info@paynova.com eller via fax 517 100 10. Aktieägare behöver inte anmäla eventuella biträden. Antalet biträden får högst vara två. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att inge behörighetshandlingar före stämman. För rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndag den 26 april 2004. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han i eget namn tillfälligt inregistreras i aktieboken för aktierna. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före måndag den 26 april 2004, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Ärenden och förslag till dagordning1. Stämmans öppnande.2. Val av ordförande vid stämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av förslag till dagordning. 5. Val av en eller två protokolljusterare.6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligtden fastställda balansräkningenc) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella revisorssuppleanter. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12. Bemyndigande för styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier m.m.13. Stämmans avslutande. Beslutsförslag “Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital.”Styrelsen avser med förslaget att kunna utnyttja uppkomna möjligheter till att stärka bolaget finansiellt. Investeringar från industriella/finansiella institutioner som visar bolaget intresse, skulle öka möjligheterna till snabb internationell etablering och samtidigt i sig kunna medföra affärssamarbeten. Förslaget ligger inom ramen för det finansieringsprogram som aviserades inför den nyligen genomförda börsnoteringen på NGM. Vid beslut om avvikelse från aktieägares företrädesrätt får aktiekapitalet öka med högst 200.000 kronor eller antalet aktier med högst 2.000.000 aktier. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt. För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Handlingar Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2003 kommer att hållas tillgänglig hos bolaget samt på bolagets hemsida från och med torsdagen den 22 april 2004. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande under punkt 12 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida från och med torsdagen den 29 april 2004. Handlingarna skickas även till de aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i april 2004 Paynova AB Styrelsen