Press release

Kent Hansson utsedd till ny styrelseordförande i Paynova

Daniel Ekberger har av personliga skäl begärt att entledigas som styrelseordförande men kommer att kvarstå som styrelseledamot. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att utse Kent Hansson till ny styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Kent Hansson, Ordförande, Paynova AB
kent.hansson@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 844 348

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 kl. 19.30 CET.