Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 10 MAJ 2017

Paynovas årsstämma hölls onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.30 i Bolagets lokaler, Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2016.
Resultatdisposition  
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2016 samt att det ansamlade resultatet, 23 905 189 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.
Styrelse och verkställande direktör 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Persson och Mats Holmfeldt samt nyval av Bo Mattsson, Johan Åberg samt Carola Lundell.
Anders Persson omvaldes till styrelseordförande.
Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode  
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelseordföranden och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Valberedning  
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fem största aktieägarna i Paynova per 31 augusti 2017.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen  
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Paynova ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast grundlön, rörlig lön samt pension och övriga förmåner.
Bemyndigande  
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 665 978 SEK, motsvarande högst 26 301 416 aktier i bolaget vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut med stöd av bemyndigandet kan maximalt medföra en utspädning med cirka 9,1 % av antalet aktier och aktiekapitalet. 
Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Persson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 269 08 90
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 maj 2017 klockan 08:30.