Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 11 MAJ 2016

Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2015 samt att årets förlust tillsammans med balanserat överskott överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen. Styrelse och verkställande direktör Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Persson, Yngve Andersson, Mats Holmfeldt, Torkel Hallander och Marcus Lorendal. Anders Persson omvaldes till styrelseordförande. Revisorer Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Styrelse- och revisorsarvode Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelseordföranden och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Valberedning Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning. Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Bemyndigande Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av högst 22 455 833 aktier i bolaget, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 568 603,13 SEK, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Minskning av aktiekapital Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande en minskning av aktiekapitalet med 17 964 666,64 SEK. Minskningen ska ske för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Beslutet innebär ingen återbetalning till aktieägarna, vilket innebär att ingen värdeöverföring sker från bolaget. Antalet aktier ska vara oförändrat. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar från 10 öre till cirka 2,5 öre. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag som innebär att bolagsordningens punkt 4 avseende aktiekapital ändras så att aktiekapitalet utgör lägst 4 490 000 och högst 17 960 000 kronor och att bolagsordningens punkt 5 avseende antal aktier ändras så att antalet aktier skall vara lägst 224 500 000 och högst 898 000 000. Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Anders Persson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 269 08 90   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 08:30.