Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 5 MAJ 2011

Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2010.   Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2010 och att den ansamlade förlusten skulle överföras i ny räkning.   Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Årsstämman omvalde ledamöterna Yngve Andersson, Meg Tivéus och Björn Wahlgren. Jan Lundblad och Hans Wirfelt nyvaldes som styrelseledamöter. Jan Lundblad är född 1963. Jan är VD i Payzone Nordic AB, en leverantör av betalningslösningar för kort i fysisk handel, restaurang och hotell i Norden. Jan har varit svensk försäljningsdirektör för General Electric's division för kortbaserad säljfinansiering och bilfinansiering i Sverige, VD för Ögat butikerna (numera Synoptik) och haft ledande kommersiella roller inom Allergan Norden AB, Infologic AB samt WM-data (numera Logica). Hans Wirfelt är född 1955. Hans arbetar som managementkonsult och innehar ett flertal styrelseuppdrag. Hans är styrelseordförande i Netlight Consulting AB, Centercom AB och ledamot i Kapitalkraft i Sverige AB. Hans har tidigare arbetat på Cap Gemini i 12 år och därefter drivit egen verksamhet som konsult och entreprenör. Hans har tidigare bland annat varit ledamot i Enea Datas styrelse, Davegårdh & Kjäll Fonder AB, varit CIO på Vägverket och Birka Energi samt VD på Telia Outsourcing partner. Björn Wahlgren omvaldes till styrelseordförande.   Styrelse- och revisorsarvode Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. För arbete som styrelseordföranden utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, ska utgå en särskild ersättning med ett fast belopp om 1 600 000 kr. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.   Valberedning Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.   Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.   Bemyndigande Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 870 495,40 kronor, motsvarande högst 8 704 954 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Paynova ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011 klockan 19:45.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com