Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 7 MAJ 2015

Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2014. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2014 samt att årets förlust tillsammans med balanserat överskott skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen. Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Årsstämman omvalde ledamöterna Yngve Andersson och Mats Holmfeldt samt nyval av Anders Persson, Torkel Hallander och Marcus Lorendal. Anders Persson valdes till styrelseordförande. Revisorer Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Styrelse- och revisorsarvode Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 SEK till styrelseordföranden och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Valberedning Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning. Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Bemyndigande Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 1 600 000,00 SEK, motsvarande högst 16 000 000 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Beslut om bemyndigande avseende teckningsoptioner till personal Styrelsen har beslutat att återkalla sitt förslag varpå årsstämman inte fattade något beslut. Styrelsen kommer dock att kalla till en extra bolagsstämma om det blir aktuellt att fatta beslut om teckningsoptioner eller annat aktierelaterat incitamentsprogram till personalen. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade om följande ändring av bolagsordningen:

  • § 2 Styrelsens säte

Nuvarande lydelse: ”Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.” Ny lydelse: ”Styrelsen har sitt säte i Stockholm.”

  • § 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse: ”Bolaget skall bedriva utveckling av Internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt marknadsföra och erbjuda tjänster för betalningar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet.” Ny lydelse: ”Bolaget skall bland annat tillhandahålla betaltjänster. Bolaget skall därutöver bedriva verksamhet som omfattar utveckling av internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.”

  • § 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse: ”Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.” Ny lydelse: ”Aktiekapitalet utgör lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 kronor.”

  • §5 Antal aktier

Nuvarande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.” Ny lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.”

  • § 6 Styrelse och revisorer

Nuvarande lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.” Ny lydelse: ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Minst en av revisorerna som bolagsstämman utser ska vara auktoriserad eller godkänd. Den huvudansvarige i revisionsbolaget för revisionen skall vara auktoriserad eller godkänd”.

  • §7 Kallelse

Nuvarande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.” Ny lydelse: ”Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Anders Persson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 269 08 90 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 maj 2015 klockan 20.15. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com