Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 7 MAJ 2019

Paynovas årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019 kl 17.30 i bolagets lokaler, Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkningÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018.
ResultatdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018 samt att det ansamlade resultatet, 2 722 719 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.
Styrelse och verkställande direktörÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Persson, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson samt Johan Åberg.
Anders Persson omvaldes till styrelseordförande.
RevisorerÅrsstämman beslutade om nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Magnus Ripa som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvodeÅrsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 280 000 SEK till styrelseordföranden och 120 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
ValberedningÅrsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman kommande år. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fem största aktieägarna i Paynova per 31 augusti året före årsstämman.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningenÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Paynova ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast grundlön, rörlig lön samt pension och övriga förmåner.
BemyndigandeÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa beräknat per dagen för kallelsen till årsstämman.
Emission av teckningsoptionerÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en emission av högst 31 500 000 teckningsoptioner riktade till Paynovas företagsledning och nyckelpersoner. Teckningsoptionerna kan tecknas under perioden 10 juni 2019 till 24 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden om exempelvis de teckningsberättigade besitter insiderinformation som då begränsar dem att teckna optioner. Teckningsoptionerna skall tecknas av de teckningsberättigade till marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska fastställas enligt Black-Scholes värderingsmodell och ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 30 juni 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Paynova AB (publ), till en lösenkurs motsvarande hundraåttio (180) procent av aktiens genomsnittliga stängningskurs under tjugo (20) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för stämmans beslut.
Skälet till styrelsens förslag om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i samråd med större ägare anser att det är viktigt att personer i bolagets ledningsgrupp ges möjlighet att investera i teckningsoptioner eller aktier. Detta ökar ledningens gemensamma intresse att tillsammans med aktieägarna skapa tillväxt för bolaget samt ökar bolagets möjlighet att bibehålla och motivera kvalificerad personal vilket är viktigt för bolagets framtida utveckling.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 797 613 kronor genom utgivande av högst 31 500 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK, dock med förbehåll för den ändring som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Ett fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner kan innebära en maximal utspädningseffekt av cirka 7,8 procent beräknat på dagen för kallelse till årsstämman. Förutsatt att de två kommunicerade emissionerna fulltecknas kommer den maximala utspädningen att uppgå till cirka 4 procent.
Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Persson, Styrelseordförande Paynova anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90
OM PAYNOVAPaynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. 
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 19:30 CEST.