Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB DEN 8 MAJ 2018

Paynovas årsstämma hölls tisdagen den 8 maj 2018 kl 17.30 i bolagets lokaler, Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkningÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017.
ResultatdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2017 samt att det ansamlade resultatet, 30 734 638 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.
Styrelse och verkställande direktörÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Persson, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson, Johan Åberg samt Carola Lundell.
Anders Persson omvaldes till styrelseordförande.
RevisorerÅrsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvodeÅrsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 280 000 SEK till styrelseordföranden och 120 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
ValberedningÅrsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman kommande år. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fem största aktieägarna i Paynova per 31 augusti året före årsstämman.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningenÅrsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Paynova ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast grundlön, rörlig lön samt pension och övriga förmåner.
BemyndigandeÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 860 244,1 SEK, motsvarande högst 33 973 603 aktier i bolaget vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut med stöd av bemyndigandet kan maximalt medföra en utspädning med cirka 9,1 % av antalet aktier och aktiekapitalet.
Emission av teckningsoptionerÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en emission av högst 4 800 000 teckningsoptioner riktade till Paynovas företagsledning. Teckningsoptionerna kan tecknas under perioden 14 maj 2018 till 18 maj 2018. Optionspremien baseras på beräkning enligt Black & Scholes och bl.a. bolagets genomsnittliga börskurs under en mätperiod som föregår teckningsperioden. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Paynova AB (publ), till en lösenkurs motsvarande tvåhundra (200) procent av aktiens genomsnittliga stängningskurs under den mätperiod som föregår teckningsperioden. I det fall denna lösenkurs understiger 1,30 SEK per ny aktie skall lösenkursen om 1,30 SEK användas.
Skälet till styrelsens förslag om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i samråd med större ägare anser att det är viktigt att personer i bolagets ledningsgrupp ges möjlighet att investera i teckningsoptioner eller aktier. Detta ökar ledningens gemensamma intresse att tillsammans med aktieägarna skapa tillväxt för bolaget samt ökar bolagets möjlighet att bibehålla och motivera kvalificerad personal vilket är viktigt för bolagets framtida utveckling.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 121 541 SEK genom utgivande av högst 4 800 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK, med förbehåll för den ändring som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Ett fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner kan innebära en maximal utspädningseffekt av cirka 1,4 procent.
Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Persson, Styrelseordförande Paynova anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 maj 2018 klockan 20:00 CEST.