Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

Paynova höll på torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, årsstämma på Elite Palace Hotel i Stockholm.Verkställande direktören Björn Wahlgren redogjorde för verksamheten och utvecklingen under det gångna räkenskapsåret samt gav framåtblickar över Paynovas förutsättningar och möjligheter. Bolagets ekonomiska utveckling under 2008 samt första kvartalet 2009 redovisades. ”Efter den omställning av affärsmodellen och organisationen vi nu genomfört ligger vårt fokus nu självklart på kunderna. Vi bedömer att vi under andra kvartalet kommer att börja se de positiva effekterna av detta, både genom en intäktsförbättring hänförlig till utökade samarbeten, och genom sänkta kostnader”, sade Björn Wahlgren, tidigare vd i Paynova, och av stämman vald till ny styrelseordförande.Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2008.Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2008 – 31 december 2008. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Lars Guldstrand, Dan Blomberg och Ulf Risberg samt nyval av Björn Wahlgren. Magdalena Bonde och Bengt Holmqvist, hade undanbett sig omval.Utsågs till styrelsens ordförande Björn Wahlgren. Björn Wahlgren lämnar därmed posten som verkställande direktör. Informerades att Björn Wahlgren utöver sina arbetsuppgifter som direkt följer av uppdraget som styrelseordförande, med oförändrad kraft skall arbeta på heltid i den löpande verksamheten. Årsstämman fastställde, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med 395 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till styrelseordförande och 65 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete. För arbete som styrelseordföranden utför på heltid i den löpande förvaltningen utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, skall en särskild ersättning utgå med 1 600 000 kronor. Därtill skall för arbete som annan styrelseledamot utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, en särskild ersättning kunna utgå med ett sammanlagt belopp om högst 200 000 kronor. Årsstämman utsåg det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget med den auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för valberedningens utseende.Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen.Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordningen, innefattande en smärre justering av verksamhetsföremålet, villkorad ändring om sättet för kallelse till bolagsstämma samt ärenden på årsstämma.Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier till Beijing Cyber Recreation Development Corp (CRD), i enlighet med styrelsens förslag. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitaletStämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller konvertibler motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet, i enlighet med styrelsens förslag.Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för anställda i bolaget. Beslutet innebär att styrelsen ges möjlighet att erbjuda anställda i Paynova att förvärva högst 1 650 000 teckningsoptioner som var och en berättigar till nyteckning av en aktie i Paynova. Styrelsen anser att ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda leder till ett ägarengagemang och stärkt intresse för Paynovas verksamhet och resultatutveckling. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ökat intresse och delaktighet i Paynovas verksamhet ligger i bolagets, aktieägarnas och de anställdas intresse. Villkor i korthet:• Teckningsoptionerna skall kunna förvärvas av VD, CFO, CTO, Chef Operation/Risk och Director Emerging, andra nyckelpersoner inom Ekonomi, Sales, Support, Implementation och Utveckling samt övriga anställda.• Teckningsoptionerna skall förvärvas till marknadspris fastställt med tillämpning av den vedertagna värderingsmetoden Black & Scholes.• Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 1 maj 2012 till och med den 31 maj 2012.• Teckningskursen per aktie skall motsvara ett belopp om 150 procent av den för aktie i bolaget på NGM Equity:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 4 maj 2009 till och med den 13 maj 2009.• Ökningen av aktiekapitalet kommer, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att uppgå till högst 165 000 kronor, vilket innebär en utspädningseffekt motsvara cirka 1,8 procent av aktiekapitalet FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, Paynova AB (publ.)Telefon: 08-517 100 02 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.För mer information: www.paynova.com