Press release

Kommuniké från årsstämma i Paynova AB (publ) den 6 maj 2021

Paynovas årsstämma hölls torsdagen den 6 maj 2021.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2020 samt att de till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om omval av Daniel Ekberger och Mats Holmfeldt samt nyval av Torstein Harlildstad och Kent Hansson som ordinarie styrelseledamöter. Noterades att Bo Mattsson samt Johan Åberg avgår från styrelsen.

Daniel Ekberger omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Magnus Ripa som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 350 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman kommande år. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fem största aktieägarna i Paynova per 31 augusti året före årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i korthet att den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Paynova ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast grundlön, rörlig lön samt pension och övriga förmåner.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa beräknat per dagen för kallelsen till årsstämman.

Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, Styrelseordförande, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
 

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 10:45 CEST.