Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

Paynova höll på torsdagen den 20 maj 2010, klockan 17.30, årsstämma på van der Nootska Palatset i Stockholm. Styrelsens ordförande Björn Wahlgren redogjorde för verksamheten och utvecklingen under det gångna räkenskapsåret samt gav framåtblickar över Paynovas förutsättningar och möjligheter. Bolagets ekonomiska utveckling under 2009 samt första kvartalet 2010 redovisades.”2009 markerade vändpunkten för Paynova. Det förädlade erbjudandet och effektiviseringsarbetet gav en kraftig volymökning och minskade kostnader, vilket ledde till att Paynova uppnådde det finansiella målet om positivt operativt kassaflöde under tredje kvartalet. Under andra halvåret etablerades Paynovas intressebolag Chinova i Kina. Chinova beräknas vara igång med verksamhet under sommaren 2010. Efter ett utmanande första kvartal har inledningen av andra kvartalet inneburit ökade transaktionsvolymer från befintliga kunder samt att nya kunder börjat generera volymer. Sammantaget känner jag mig trygg med det tidigare kommunicerade målet om lönsamhet på årsbasis under 2010, sade Björn Wahlgren.Björn Wahlgren avslutade sitt anförande med att berätta att börslegendaren Björn Davegårdh kommer vara moderator på tre kvällsseminarier i slutet av maj. Under seminarierna kommer Björn Davegårdh att berätta hur han ser på börsen idag samt dela med sig av sina bästa aktietips. Han har även bjudit in VD:ar för sex noterade bolag som han själv klassar som ”undervärderade pärlor”. Paynova är ett av dessa bolag.Fastställande av räkenskaperna, utdelning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorerÅrsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Björn Wahlgren och Ulf Risberg samt nyval av Meg Tivéus och Yngve Andersson. Lars Guldstrand hade undanbett sig omval.Björn Wahlgren utsågs till styrelsens ordförande. Under årsstämman informerades att Björn Wahlgren utöver sina arbetsuppgifter som direkt följer av uppdraget som styrelsens ordförande skall arbeta på heltid i den löpande verksamheten. Årsstämman fastställde, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete. För arbete som styrelseordföranden utför på heltid i den löpande förvaltningen utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, skall en särskild ersättning utgå med 1 600 000 kronor.Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning. Utseende av valberedningÅrsstämman godkände styrelsens förslag till utseende av valberedningen.Riktlinjer för ersättning till bolagsledningÅrsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.Bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av antalet aktier i bolaget med sammanlagt högst tio (10) procent av det vid var tid befintliga antalet aktier.Stockholm den 21 maj 2010Paynova AB (publ)Björn WahlgrenStyrelseordförande PaynovaFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTABjörn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08 – 517 100 02Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media- och nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com.