Press release

Kommuniké från årsstämma i Sileon AB (publ)

Vid årsstämma i Sileon AB (publ) (”Sileon” eller ”Bolaget”) i Stockholm idag den 2 maj 2023 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Kent Hansson, Torstein Harildstad, Jenny Karlsson och Linus Singelman. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kent Hansson omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Magnus Ripa kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enighet med valberedningens förslag, att ändra principerna för utseende av valberedningen så att valberedningen ska utgöras av tre ledamöter som utses av de största ägarna. Inga andra förändringar har vidtagits i principerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier, motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Bemyndigandet får vidare utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägare motsvarande tillgängligt utrymme enligt Bolagets bolagsordning vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel, eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

För ytterligare information vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon
Telefon: +46 725 502 306
E-post: david.larsson@sileon.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2023, kl.16.00 CEST.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Sileons BNPL-lösning integreras i kundens miljö och drivs under kundens varumärke, vilket till skillnad från konventionella BNPL-lösningar möjliggör att kunden själv kan tillhandahålla BNPL utan att vara beroende av tredje part. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med ett uppskattat transaktionsvärde om 680 miljarder dollar globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.