Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Syftet med emissionen är att säkerställa bolagets finansieringsplan och stärka Paynovas balansräkning, soliditet och likviditet. Emissionen kan tillföra bolaget högst 23, 9 MSEK SEK före avdrag för emissionskostnader1. Därtill kan Optionsrätt 2008:2 respektive Optionsrätt 2011 vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget cirka 11,6 respektive 30 MSEK. Nyemissionen är i sin helhet säkerställd genom att befintliga aktieägare lämnat teckningsåtagande och garantiförbindelser motsvarande 78 procent av nyemissionen. Resterande 22 procent har garanterats av nya intressenter.Årsstämmans beslut innebär att Bolagets aktiekapital skall öka med högst 331 919,90 SEK, eller det högre belopp om högst 341 675,50 SEK som kan aktualiseras vid fullt utnyttjande av Bolagets optionsrätter benämnda TO5 och TO10 varigenom nyteckning av högst 1 170 661 aktier, envar aktie med kvotvärde om 0,10 SEK, kan komma att ske. Således kan högst 3 416 755 nya aktier komma att tecknas inom ramen för nyemissionen varav högst 97 555 aktier kan komma att tecknas med stöd av aktier erhållna efter utnyttjande av befintliga teckningsoptioner vilka kan komma att nyttjas i anslutning till emissionen. Den senaste dag då teckning med utnyttjande av Bolagets optionsrätter TO5 och TO10 skulle ha varit verkställd för att aktie som tillkommit genom sådan teckning skall äga rätt att delta i emissionen var fredag den 23 maj 2008.Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen den 11 juni 2008 har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt antal om tolv (12) innehavda aktier. Teckning av de nya aktierna skall göras under tiden från och med 16 juni till och med 30 juni 2008. För varje tvåtal (2) tecknade och tilldelade aktier erhålles en (1) Optionsrätt 2008:2 samt för varje tecknad och tilldelad aktie erhålles en (1) Optionsrätt 2011. De nya aktierna emitteras till en kurs om sju (7) SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst 23 917 285 SEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill kan Optionsrätt 2008:2 respektive Optionsrätt 2011 vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget cirka 11,6 respektive 30 MSEK.Verkställande direktören Björn Wahlgren redogjorde för verksamheten och utvecklingen under det gångna räkenskapsåret samt gav framåtblickar över Paynovas förutsättningar och möjligheter. Bolagets ekonomiska utveckling under 2007 samt första kvartalet 2008 redovisades. Efterföljande frågor fokuserades mot förutsättningarna och potentialen kring det etablerade samarbetet mellan kinesiska CRD och Paynova.– Paynova arbetar nu intensivt med bolagets första operationella leverans till CRD, och etablering av ett dotterbolag i Kina pågår. Vi räknar med att under återstoden av 2008 lägga stora resurser på samarbetet med CRD, och vi förväntar oss en mycket god utväxling på dessa investeringar. Inom online-spel har vi tidigare konstaterat att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Med lanseringen av Paynovas In-Gametjänst under våren har den uppfattningen stärkts ytterligare. Paynova kommer att fortsätta att växa med små och mellanstora kunder i online-spelsegmentet, både genom nya samarbeten och genom den starka underliggande tillväxt som finns i segmentet.Bearbetningen av nya kunder inom de prioriterade segmenten kommer under2008 att vara fortsatt intensiv och ytterligare fokuserad. I retail-segmentet skall vi lägga ytterligare kraft på kunder utanför Sverige och på e-handlare med försäljning i flera länder. Jag ser 2008 som början på en mycket spännande och händelserik period för Paynova, sade verkställande direktören Björn Wahlgren i en kommentar.Ahong Lee, styrelseordförande i Paynovas kinesiska samarbetspartner CRD redogjorde för CRD:s satsningar på en omfattande virtuell värld, samt Paynovas och CRD:s samarbete på området. Ahong Lee gjorde även en mer djupgående presentation av CRD:s verksamhet med inriktning på kombinationen av traditionell e-handel och den virtuella ekonomin i Kina såväl som mellan Kina och västvärlden.Årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med den framlagda årsredovisningen och ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som innehar aktier i Paynova ej deltog i beslutet. Årsstämman beslutade att omvälja Lars Guldstrand, tillika ordförande, samt Dan Blomberg, Magdalena Bonde, Bengt Holmqvist och Ulf Risberg till ordinarie styrelseledamöter. Karl-Magnus Karlsson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslog att arvode att fördela till styrelsen skall uppgå till 650 000 kronor varav 350 000 kronor till ordföranden och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. Det föreslogs också att ett belopp om högst 750 000 kronor skall stå till styrelsens förfogande som ersättning till styrelseledamöter för utskottsarbete eller för särskilda överenskomna arbetsinsatser utöver vad som ingår i styrelsearvodet. Årsstämman beslutade i enlighet med förslagen. Årsstämman beslutade utöver ovan att godkänna styrelsens förslag i enlighet med punkterna 14, 15, samt punkterna 19-22 i kallelse till årsstämman; riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ändring av bolagsordningen, bemyndigande rörande garantiersättning, bemyndigande avseende riktad nyemission av aktier, bemyndigande avseende riktad nyemission av aktier m m, samt genomförande av incitamentsprogram. Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag i enlighet med punkterna 20 och 21 i kallelse till stämma omfattar bemyndigande avseende riktad nyemission av aktier till CRD, samt bemyndigande avseende riktad nyemission av aktier m m till strategiska samarbetspartner. Styrelsen bemyndigas att besluta om att emittera nya aktier uppgående till motsvarandet till tio (10), respektive tio (10) procent av aktiekapitalet per den 7 maj 2008.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.)Telefon: 070-528 81 81 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com