Press release

Kommuniké från årsstämman i Paynova AB den 7 maj 2013

Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2012.   Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2012 och att årets förlust skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.   Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Årsstämman omvalde ledamöterna Yngve Andersson, Björn Wahlgren, Jan Lundblad, Daniel Ekberger och Torbjörn Fergenius. Yngve Andersson valdes till styrelseordförande.   Styrelse- och revisorsarvode                            Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.   Valberedning Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.   Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.   Bemyndigande Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 870 495,40 kr, motsvarande högst 8 704 954 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Paynova ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2013 klockan 09.00. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Yngve Andersson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 514 12 70   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com