Press release

Kommuniké från årsstämman i Paynova AB den 7 maj 2014

Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2013. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2013 och att årets förlust skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen. Styrelse Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman omvalde ledamöterna Yngve Andersson och Torbjörn Fergenius samt nyval av Anniki Schaeferdiek, Mats Holmfeldt och Hans Olof Holmqvist. Yngve Andersson valdes till styrelseordförande. Revisorer Årsstämman beslutade om nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor. Styrelse- och revisorsarvode Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Valberedning Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning. Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Bemyndigande Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 1 461 310,10 kr, motsvarande högst 14 613 101 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Förändringarna är villkorat av att bolaget erhåller tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet som kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Yngve Andersson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 514 12 70 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 12.00. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com