Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 11 april 2019

Extra bolagsstämma i Paynova AB har den 11 april beslutat att godkänna styrelsens beslut om en emission med företrädesrätt för Paynovas aktieägare samt, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat om ändring av bolagsordningen och en kvittningsemission.

FöreträdesemissionBeslutad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna medför att antalet aktier i bolaget ökar med högst 373 709 633 stycken samt att aktiekapitalet ökar med högst 9 462 685 kronor.
Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen den 15 april 2019 äger rätt att teckna en (1) ny aktie för varje en (1) befintliga aktier i bolaget till en kurs av 0,10 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 18 april till och med 7 maj 2019. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 april 2019.
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 37,4 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas till 80,0 % av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 50 procent av kapitalet och rösterna
KvittningsemissionStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission riktad till Polarcape Consulting AB till en teckningskurs om 0,42 kronor. Betalning ska ske genom kvittning av Polarcapes fordran på bolaget om sammanlagt 1 828 530 kronor. Nyemissionen medför att antalet aktier i bolaget ökar med högst 4 353 643 nya aktier samt att aktiekapitalet ökar med högst 110 238 SEK. Obeaktat ovan nämnda företrädesemission innebär nyemissionen en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,2 procent.
Grunden för kvittningsförfarandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är tidigare överenskommelse mellan Paynova och Polarcape rörande levererade IT-tjänster.
Ändring av bolagsordningenStämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Protokoll från bolagsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Anders Persson, Styrelseordförande, Paynova ABanders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90
OM PAYNOVAPaynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 17:30 CET.