Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 12 oktober 2017

Extra bolagsstämma i Paynova AB har den 12 oktober beslutat att godkänna styrelsens beslut om en emission med företräde för Paynovas aktieägare.

Vid extra bolagstämma i Paynova AB (publ) beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 13 september 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 87 671 389 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 2 219 924 kronor.
Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen 1 november 2017 äger rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i bolaget till en kurs av 0,38 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 6 november 2017 till och med 20 november 2017. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2017.
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 33,3 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas till 87,5% av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 25 procent av kapitalet och rösterna.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766
Anders Persson, Styrelseordförande, Paynova AB Telefon 0702 – 690 890
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 17:00 CEST.