Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 13 oktober 2015

Vid extra bolagstämma i Paynova AB (publ) beslutade 100% av närvarande röster om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 53 333 333 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 333 333,3 kronor. De som är registrerade aktieägare i Paynova på avstämningsdagen 20 oktober 2015 äger rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i Bolaget till en kurs av 0,40 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 22 oktober 2015 till och med 5 november 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 oktober 2015. Vid full teckning av Företrädesemission tillförs Bolaget 21,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen är fullt ut garanterad via tecknings- eller garantiåtaganden. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 25 procent av kapitalet och rösterna. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 oktober 2015 klockan 09.15.