Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 17 juni 2015

Vid extra bolagstämma i Paynova AB (publ) beslutade stämman enhälligt om en emission av högst 8 300 000 teckningsoptioner riktade till Paynovas företagsledning och anställda i enlighet med styrelsens förslag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tilldela bolagets företagsledning och anställda, främst de som inte redan har ett betydande aktieinnehav, möjlighet att investera i bolaget. Bolaget anser att ett innehav av aktier eller tecknings­optioner skapar ett gemensamt intresse med aktieägarna om att skapa tillväxt för bolaget samt ge bolaget möjlighet att bibehålla och motivera kvalificerad personal, vilket är viktigt för bolagets framtida utveckling. Teckningsoptionerna kan tecknas under två perioder under innevarande räkenskapsår. Optionspremien baseras på beräkning enligt Black & Scholes och bl.a. bolagets genomsnittliga börskurs under en mätperiod som föregår respektive teckningsperiod. Tid för utnyttjande av optionsrätten löper under 31 juli 2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 830 000 kronor genom utgivande av högst 8 300 000 aktier, med förbehåll för den ändring som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner innebär det en utspädning om cirka 4 procent på röster och kapital i bolaget i det fall bolagets emission av konvertibler och det av årsstämman beslutade bemyndigandet utnyttjas till fullo. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 juni 2015 klockan 11.00. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.   Mer information finns på www.paynova.com.