Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 19 december 2014

Vid extra bolagstämma i Paynova AB (publ) beslutade stämman enhälligt att godkänna en riktad nyemission till ledande befattningshavare samt befintlig aktieägare genom att emittera 13 868 982 nya aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tilldela ledningen i Bolaget nya aktier för att därigenom skapa ett incitament för ledningen samtidigt som nyemissionen ger Bolaget ett önskvärt likviditetstillskott. Teckningskursen är 0,38 SEK. Likvid skall erläggas senast 23 december 2014. Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 8,7 procent samt tillför Bolaget   5 270 KSEK före emissionskostnader. Totalt antal aktier i bolaget efter emission uppgår till 160 000 000 st.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 december 2014 klockan 14.30. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.