Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 29 augusti 2019

Extra bolagsstämma i Paynova AB har den 29 augusti beslutat att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier.

Riktad nyemission

Beslutad riktad nyemission medför att antalet aktier i bolaget ökar med högst 20 000 000 stycken samt att aktiekapitalet ökar med högst 506 419,10 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mats Holmfeldt (Styrelseledamot, 10 000 000 aktier), David Larsson (Sälj- och marknadschef, 5 000 000 aktier) och Johan Åberg (VD Next State, 5 000 000 aktier). Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske genom betalning senast den 2 september 2019.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,10 kronor per aktie. För det fall emissionen fulltecknas kommer bolaget tillföras 2 000 000 kronor och utspädningen av befintliga aktieägare kommer uppgå till cirka 3 procent.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en minskning av aktiekapitalet i syfte att anpassa aktiekapitalet till bolagets storlek samt att täcka förlust som inte täcks av fritt eget kapital. Aktiekapitalet minskas med 10 679 181,02 kronor och kommer efter minskningen uppgå till 6 970 309 kronor.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en sammanläggning av aktier till relationen 1:100 det vill säga 100 befintliga aktier sammanläggs till en ny aktie. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och kvotvärde i bolaget. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt erhålla aktier från en av bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av aktieägarna. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen vilket kommer kommuniceras genom separat pressmeddelande.

Protokoll från bolagsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Anders Persson, Styrelseordförande, Paynova AB
anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 17:30 CET.