Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) hölls idag den 24 oktober 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av 545 455 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Atlantis Vest AS till en teckningskurs om 11 kronor per aktie. Nyemissionen tillför således Bolaget cirka 6 miljoner kronor före transaktionskostnader. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till erforderligt kapital, dels att Atlantis Vest AS bedöms vara en engagerad långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde till bolaget och därmed dess aktieägare.

Nyemissionen kommer medföra en utspädning om cirka 8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster att öka med 545 455, från 6 970 309 till 7 515 764. Aktiekapitalet kommer att öka med 545 455 kronor, från 6 970 309 kronor till 7 515 764 kronor.

Beslut om företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 1 742 577 aktier till en teckningskurs om 11 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 19,2 miljoner kronor före transaktionskostnader. Utspädningseffekten vid full teckning uppgår till cirka 25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Emissionen är garanterad till ca 95 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant i samband med aktieteckning.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

  • 24 oktober – extra bolagsstämma
  • 7 november – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 8 november – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 11 november – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 14 november – prospekt offentliggörs
  • 14 november – 28 november – teckningsperiod
  • 3 december – offentliggörande av utfall

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Anders Persson, Styrelseordförande, Paynova AB
anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 14 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.