Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) den 18 mars 2014

Företrädesemission Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 47 524 772 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 4 752 477,20 kronor. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor per aktie. De nya aktierna tecknas under tiden fr.o.m. den 27 mars 2014 t.o.m. den 11 april 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 mars 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2014. Emissionen är fullt ut garanterad. Bemyndigande avseende nyemission av aktier Beslut att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma emittera aktier innebärande en ökning om högst 1 185 567 aktier och att aktiekapitalet ökas med högst 118 556,70 kronor. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor. Emission av aktier förutsätter att vissa förutbestämda villkor uppfylls enligt avtal. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 mars 2014 klockan 08.00. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.