Press release

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) den 27 september 2013

Vid extra bolagstämma i Paynova AB (publ) beslutade stämman godkänna en riktad nyemission till bolagets VD och Säljchef genom att emittera 8 000 000 nya aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tilldela ledningen i Bolaget nya aktier för att därigenom skapa ett incitament för ledningen samtidigt som nyemissionen ger Bolaget ett önskvärt likviditetstillskott. Teckningskursen är 0,37 SEK. Likvid skall erläggas senast 4 oktober 2013. Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 8,4 procent samt tillför bolaget 2.960 KSEK före emissionskostnader. Totalt antal aktier i bolaget efter emission blir 95 049 545 st. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Yngve Andersson, styrelseordförande Paynova Telefon: 070 – 514 12 70   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com