Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA

Ändring av bolagsordningenBolagsstämman beslutade att verksamhetsföremålet skall ändras så att bolagets verksamhet avser att ”bedriva utveckling av internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt erbjuda tjänster för betalningar och andra transfereringar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet”. Vidare höjdes de i bolagsordningen angivna aktiekapitalgränserna till lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor. Härutöver gjordes vissa redaktionella ändringar.Företrädesemission samt erhållande av optionsrätterBolagsstämman godkände styrelsens emissionsbeslut från den 18 maj 2005 innebärande, i huvudsak, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 746.160 kronor 50 öre genom utgivande av högst 7.461.605 aktier, envar om nominellt 10 öre. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid två gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie till en emissionsskurs om fyra kronor. Avstämningsdag skall vara den 27 juni 2005. Teckning av nya aktier skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden 1 juli – 25 juli 2005. Tilldelning av aktier till emissionsgaranter skall endast ske om samtliga nya aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt.Bolagsstämman godkände vidare styrelsens beslut från den 18 maj 2005 att utge skuldebrev förenade med dels högst 8.355.600 avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av högst 4.177.800 aktier i bolaget under tiden 1 januari – 31 maj 2006 och till en teckningskurs om 6 kronor per aktie (optionsrätt 2005/2006), dels högst 8.355.600 avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av högst 835.560 aktier i bolaget under tiden 1 januari – 31 maj 2007 och till en teckningskurs om 12 kronor per aktie (optionsrätt 2005/2007). Optionsrätterna skall vederlagsfritt överlåtas till de som tilldelats aktier i företrädesemissionen, varvid varje tilldelad aktie skall berättiga till dels en optionsrätt 2005/2006, dels en optionsrätt 2005/2007. Två optionsrätter 2005/2006 berättigar till teckning av en ny aktie. Tio optionsrätter 2005/2007 berättigar till teckning av en ny aktie. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter 2005/2006 och 2005/2007 att ökas med 501.336 kronor.Incitamentsprogram till anställdaBolagsstämman beslutade godkänna styrelsens emissionsbeslut av den 18 maj 2005 innebärande, i huvudsak, att bolaget skall utge ett skuldebrev förenat med högst 1.000.000 avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av högst 1.000.000 aktier i bolaget i samband med ett incitamentsprogram till bolagets anställda. Optionsrätter skall erbjudas till marknadspris fastställt enligt vedertagen optionsvärderingsmodell. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 12 kronor 50 öre under en period av två veckor räknat från den dag som infaller dagen efter tidpunkten för bolagets offentliggörande av respektive kvartalsrapport under perioden 1 juni 2007 – 31 maj 2008. Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 100.000 kronor.FörvärvsbemyndigandeBolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst 3.000.000 aktier.Bemyndigande att erlägga garantiprovision i form av nyemitterade aktierBolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle och som längst fram till och med den 31 oktober 2005, besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom styrelsen ges möjlighet att, efter överenskommelse mellan bolaget och garanter, utge garantiersättning i form av nyemitterade aktier med anledning av den ovan godkända företrädesemissionen. Garantiersättningen uppgår till tolv (12) procent av det garanterade beloppet oavsett om ersättningen erläggs kontant eller i form av nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall motsvara aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs på NGM Equity under viss mätperiod. Antalet aktier som skall kunna utges skall uppgå till högst 650.000 aktier. Stockholm den 22 juni 2005 Paynova AB (publ)Styrelsen Kommande informationstillfällen:Delårsrapport 1 april – 30 juni: 25 augusti, 2005DDelårsrapport 1 juli – 30 september: 10 november, 2005 För ytterligare information, kontakta: Peter Enström, Paynova AB, Tfn: +46 70 574 9982www.paynova.com