Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att säkerställa Paynovas finansieringsplan genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen omfattar högst 38 865 574 nya aktier, eller det högre antal aktier om 42 794 099 som kan aktualiseras vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Nyemission medför att aktiekapitalet ökas med högst SEK 3 886 557,40, eller med det högre belopp om högst SEK 4 279 409,90.Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen den 18 februari 2009 har företrädesrätt att teckna nio (9) nya aktie för varje helt antal om tio (10) innehavda aktier. Teckning av de nya aktierna skall göras under tiden från och med 23 februari till och med 9 mars 2009. De nya aktierna emitteras till en kurs om sextiofem öre (65) per aktie. Paynova tillförs vid fullteckning av 38 865 574 aktier ett belopp om cirka 25,3 MSEK (före avdrag för emissionskostnader), vilket belopp har säkrats genom teckningsförbindelser och garantier. Sista dag för handel i Paynova-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 13 februari 2009.Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i nyemissionen offentliggörs omkring den 18 februari 2009. Prospektet tillhandhålls hos Paynova och hos Stockholm Corporate Finance. Prospektet kommer även att finnas tillgänglig på Paynovas hemsida.Villkor i sammandrag:* Företrädesrätt: Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna nio (9) nya aktier.* Emissionskurs: 0,65 SEK per aktie.* Avstämningsdag: 18 februari 2009.* Handel med teckningsrätter: 23 februari – 4 mars 2009.* Teckningstid: 23 februari – 9 mars 2009.* Handel i BTA: 23 februari 2009 – till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket.* Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.* Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast den 9 mars 2009.* Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota.I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Björn Wahlgren för verksamhetsåret 2008 samt presenterade bokslutskommuniké 2008. De viktigaste händelserna under 2008 var: * SJ och Paynova utökar det befintliga samarbetet. Detta innebär att Paynova kommer att ansvara för huvuddelen av SJs kundbetalningar över Internet, inklusive kortbetalningar med en omsättning på ca 200 miljoner kronor per månad. * Samarbetet med Beijing Cyber Recreation Development Corp (CRD) fortsätter att utvecklas enligt plan. Under 2008 har Paynova etablerat dotterbolag i Kina och efter mycket intensivt arbete färdigställt betalningslösningen som CRD kommer att använda. * Paynova har driftsatt tjänsten In-game payments för de första kunderna inom marknadsområdet virtuella världar. Först ut var Mindark med spelet Entropia Universe.* Paynova har nått ett genombrott i sitt samarbete med europeiska e-handelsplattformen Intershop, som har valt att använda Paynova som en av betalningslösningarna för sina e-handelskunder.* Paynova förstärker sin ställning som en av de ledande inom onlinesäkerhet och på att förhindra betalningsbedrägerier, genom att medverka vid distanshandelsträffar och seminarier, bland annat Distanshandelsdagen. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.) Telefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj och vänner. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.comDetta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdeppapper i Paynova. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Inga värdeppapper i Paynova kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land.Paynova AB (publ.) Box 23059104 35 Stockholm Besöksadress: Gävlegatan 12A. Tel. 08-517 100 00 Fax. 08-517 100 10 www.paynova.com