Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Verkställande direktör Johan Waxberg redogjorde för verksamheten, vilka lärdomar man gjort och gav framåtblickar över Paynovas förutsättningar och möjligheter. Efterföljande frågor fokuserades kring de europeiska partnerskapen och förutsättningarna för volymtillväxt. Årsredovisningen och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med den framlagda årsredovisningen och ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.Bolagsstämman beslutade att utöka styrelsen till sju ledamöter och omvälja Dan Blomberg, Magdalena Bonde, Peter Enström, Bengt Holmqvist och Ulf Risberg till ordinarie styrelseledamöter. Magnus Unger har undanbett sig omval. Till nya ordinarie ledamöter valdes Marie-Louise Kjellström och Lars Ekstedt.Marie-Louise Kjellström har gedigen erfarenhet av internet och tjänsteproduktion som bl a vd och utvecklings- och marknadschef inom företag som Eniro, Dagens Nyheter och L’Oreal. Lars Ekstedt har verkat som vd, administrativ direktör, bankdirektör och ansvarig för internetbaserade tjänster inom företag som SEB, Carnegie Fondkommission, Stadshypotek Bank, JP Bank och Nordiska Fondkommission.Nomineringskommittén, som består av de fem största aktieägarna, föreslog att arvodet till styrelsen att fördela ökas till 700 000 kronor. Det föreslogs också att ett belopp om högst 1 000 000 kronor skall stå till styrelsens förfogande som ersättning till styrelseledamöter för särskilda överenskomna uppdrag utöver styrelseuppdraget. Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslagen. Styrelsen meddelade att förslaget om nyemission till en kurs på två kronor har återkallats. Orsaken är att aktieägare i samverkan med United Brokers AB, har formerat ett konsortium som garanterar en emission likvärdig med den som tidigare föreslagits men med skillnaden att en ny aktie emitteras per två gamla, och det till den dubbla kursen; fyra kronor. Förslaget medför att samma ägarandel erhålls för varje ny inbetalad krona. Antalet aktier föreslås öka med cirka 7,5 miljoner till knappt 22,5 miljoner. Med det tidigare förslaget skulle antalet aktier ha blivit cirka 30 miljoner. Aktieägare som ställt sig bakom förslaget har ansett det värdefullt att kunna halvera antalet nyemitterade aktier och ändå säkerställa samma emissionsbelopp. På samma sätt anses emissionskursen 4 kronor, med dess mindre utspädning, mer aktieägarorienterad och speglar bättre företagets goda volymutveckling under det första kvartalet.Förslaget kräver beslut vid en extra bolagsstämma till vilken kallelse inom kort kommer att annonseras. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Enström, StyrelseordförandeTel: +46 70 574 9982Om PaynovaPaynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via plånboken. Idag har Paynova avtal med fler än 800 e-handlare t ex CD WOW, SJ, Fujifilm i Sverige AB, Swebus Express och Ryanair. Företaget är noterat på NGM. För mer information besök: www.paynova.com Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller annat land där sådan distribution eller offentliggörande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt och inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte heller till personer i sådana länder.