Press release

LÅNGIVARE VÄLJER ATT KONVERTERA TILL AKTIER I PAYNOVA AB

Innehavare av konvertibelt skuldebrev uppgående till 7 MSEK väljer att utnyttja sin rätt att omvandla detta till aktier i Paynova AB.

Innehavaren av det konvertibla skuldebrev som styrelsen i Paynova AB fattade beslut om den 26 mars 2015 har i enlighet med konverteringsvillkoren begärt konvertering av 6 981 950 SEK av totalt utestående konvertibel om 7 000 006 SEK. Styrelsen har med anledning av den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som beslutades av den extra bolagsstämman 13 oktober 2015 beräknat om konverteringskursen till cirka 0,62 SEK. Konverteringen innebär att 11 225 000 aktier ska tilldelas konvertibelinnehavaren TAMT AB och att aktiekapitalet därmed ökar med 1 122 500 SEK.
Slutlig registrering av de nya aktierna och upptagande av handel förväntas ske under april 2016. Efter registrering kommer antalet aktier i Paynova AB uppgå till 224 558 333 aktier och aktiekapitalet till 22,5 MSEK. Konverteringen innebär en utspädning av antalet aktier och röster om 4,99 %.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 mars 2016 klockan 08.55.