Press release

MYCKET STORT INTRESSE I PAYNOVAS NYEMISSION

I nyemissionen som riktades till befintliga aktieägare har totalt 53 333 333 aktier emitterats till teckningskursen 0,40 SEK. Av de emitterade aktierna har 48 450 626 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 90,8 % av nyemissionen. Därtill har 40 325 147 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 75,6 % av nyemissionen. Sammantaget har 88 775 773 aktier tecknats i nyemissionen, vilket motsvarar 166,4 % av emissionsbeloppet. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde i enlighet med de principer som angetts i Paynovas prospekt som publicerades den 21 oktober 2015 (”Prospektet”). Genom emissionerna tillförs Paynova 21,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionerna ökar antalet aktier i Paynova från 160 000 000 till 213 333 333. Aktiekapitalet ökas till 21 333 333,3 SEK ”Det är mycket glädjande och se det stora intresset för Paynova i denna nyemission. Ledningen har till fullo tecknat sina andelar vilket tydligt borgar för att vi ska införliva våra tillväxtplaner”, säger Daniel Ekberger, VD. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 november 2015 klockan 08:50.