Press release

Nyemissionen i Paynova övertecknad

I nyemissionen som riktades till befintliga aktieägare har totalt 47 524 772 aktier emitterats till teckningskursen 0,40 SEK. Av de emitterade aktierna har 38 113 191 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 80,2 % av nyemissionen. Därtill har 19 563 634 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 41,2 % av nyemissionen. Sammantaget har 57 676 825 aktier tecknats i nyemissionen, vilket motsvarar 121,4 % av emissionsbeloppet. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde i enlighet med de principer som angetts i Paynovas prospekt som publicerades den 25 mars 2014 (”Prospektet”). Parallellt med nyemissionen med företräde för bolagets befintliga ägare har Paynova genomfört en riktad emission om 1 185 567 aktier till kursen 0,40 SEK till Innoaction Holding AB. Den riktade nyemissionen har varit villkorad av att Innoaction Holding AB och Paynova har fullföljt sitt avtal om apport av aktierna i Nikste Technology AB. Apporten skedde den 25 mars 2014 och köpeskillingen utgjordes av 2 371 134 nyemitterade aktier och 2 500 000 nyemitterade teckningsoptioner. För utförligare information vänligen se Prospektet. Apportemissionen, den riktade emissionen och teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna kommer att tas upp till handel.    Genom emissionerna tillförs Paynova sammanlagt omkring 19,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionerna ökar antalet aktier i Paynova från 95 049 545 till 146 131 018. Aktiekapitalet ökas till 14 613 101,80 SEK ”Det är mycket glädjande och se det stora intresset för Paynova i denna nyemission. Marknaden fortsätter att växa och ämnet betalningslösningar online diskuteras flitigare än någonsin i media. Paynova fortsätter sitt arbete att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp”, säger Daniel Ekberger, VD. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766 Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 april 2014 klockan 13:30. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.