Press release

PAYNOVA AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

BemyndigandeBolaget har emitterat optionsrätter till nyteckning av aktier benämnda TO 6, med rätt för innehavaren att senast den 31 december 2005 för varje teckningsrätt teckna en ny aktie i bolaget för 8 kr. Vid fullteckning av TO 6 tillförs bolaget drygt 14 MSEK som således ingår i bolagets finansieringsplan. Mot bakgrund av nuvarande aktiekurs bedömer styrelsen att den kapitalanskaffning som planerats enligt TO 6 kan behöva säkerställas på annat sätt i det fall fullteckning av TO 6 inte sker. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under perioden 1-31 januari 2006, besluta om en nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen skall avse högst så många aktier att bolaget sammanlagt tillförs emissionslikvider om 16 MSEK, efter avdrag för vad som inflyter genom teckning enligt TO 6.För det fall inte samtliga aktier i nyemissionen tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av överskjutande aktier.Villkoren för den del av emissionen som ersätter TO 6 skall i övrigt fastställas av styrelsen. Garantikonsortium säkerställer eventuell nyemissionAktieägare som tillsammans äger ca 30 procent av aktierna har förbundit sig att teckna aktier för ca 4 000 000 kr i en företrädesemission. Utöver detta har ett garantikonsortium bestående av ett mindre antal finansiella placerare förbundit sig att teckna den del av emissionen som inte tecknas av aktieägarna, med eller utan företräde, upp till ett belopp om ca 12 000 000 kr. Emissionen är därmed säkerställd till ett belopp om 16 000 000 kr. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier kommer närmare att beskrivas i det emissionsprospekt som, om emissionen kommer till stånd, beräknas offentliggöras i januari eller februari 2006. Förändringar i styrelsenVD Lars Ekstedt kommer, som tidigare meddelats och i enlighet med bolagets policy att VD inte skall vara styrelseledamot, att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Styrelsens ordförande, Peter Enström, har meddelat att han önskar avgå vid ordinarie bolagsstämma 2006.Paynovas valberedning föreslår att Lars Guldstrand och Erik Hallberg utses till nya styrelseledamöter, samt att Lars Guldstrand utses till vice ordförande i styrelsen. Lars Guldstrand och Erik Hallberg föreslås bli invalda i samband med den extra bolagsstämman.Lars Guldstrand var tidigare koncernchef för O-listenoterade Eniro där han ledde omvandlingen av Eniro från ett katalogföretag till en av Europas mest framgångsrika Internetaktörer.Erik Hallberg är Senior Vice President på TeliaSonera AB, med ansvar för de baltiska länderna. Han är dessutom styrelseordförande i NGM-noterade Confidence International AB och styrelseledamot i O-listenoterade Prevas AB.Tid och platsDen extra bolagsstämman äger rum onsdagen den 7 december 2005, kl. 17.00 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.AnmälanAnmälan kan ske via post under adress Paynova AB, Box 30107, 104 25Stockholm, eller per fax 08-517 100 29 eller via e-post anm@paynova.com. Se även kallelsen till extra bolagsstämma som publiceras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 22 november 2005.För ytterligare information kontakta:Peter Enström, styrelseordförande, Paynova AB Telefon: 070-574 99 82Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Kunderna och konsumenterna kan genom Paynova välja det påfyllnads- och betalningssätt man önskar: Paynova-plånbok, kontokort, Internetbank, giro och ett flertal lokala betalningsalternativ på 8 språk och med 7 olika valutor. E-handlarna har tillgång till allt detta i ett säkerhetscertifierat gränssnitt med Paynova som enda motpart.Paynova har avtal med över 900 e-handlare, framförallt inom de prioriterade segmenten resor, detaljhandel media och nätverksspel. Exempel på avtalspartners är Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Paynova har 25 anställda och är sedan 2004 noterat på NGM. Mer information finns på www.paynova.se