Press release

PAYNOVA AB (publ) MEDDELAR JUSTERAD TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Som offentliggjordes den 24 oktober 2019 i kommunikén från extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) fattade stämman beslut om företrädesemission.

Styrelsen i Bolaget har idag fattat beslut om att justera tidsplanen för företrädesemissionen och förlänga teckningstiden.

Enligt den preliminära tidsplanen för företrädesemissionen skulle prospektet offentliggöras den 14 november varefter teckning av aktier skulle ske till och med den 28 november 2019. Med anledning av arbete hänförligt till prospektet beräknar Bolaget att prospektet inte kommer hinna bli godkänt vid det tidigare preliminärt angivna datumet. I enlighet med villkoren för företrädesemissionen har styrelsen i Bolaget följaktligen beslutat att förlänga teckningstiden för teckning av aktier, med utgångspunkt i nytt datum för prospektets offentliggörande. Tidigare beslutade datum för sista dag för handel och avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen förblir oförändrade. Nedan följer den av styrelsen justerade tidsplanen.

Tidsplan för företrädesemissionen

  • 20 november – prospekt offentliggörs
  • 21 november – 5 december – teckningsperiod
  • 21 november – 3 december – handel med teckningsrätter
  • 21 november till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket – handel med BTA
  • 10 december – offentliggörande av utfall

Tidsplanen ovan är baserad på att prospektet som Paynova behöver förbereda och registrera hos Finansinspektionen i förhållande till företrädesemissionen godkänns och registreras före 20 november 2019. Tidpunkten för offentliggörande av prospektet är föremål för Finansinspektionens gransknings- och registreringsprocess och eventuella ytterligare ändringar av tidsplanen kan därmed komma att göras samt då meddelas av Bolaget.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 20 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.