Press release

Paynova AB (under namnändring till Sileon AB) har erhållit villkorat godkännande från Nasdaq avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Paynova AB (publ) (under namnändring till Sileon AB), (”Sileon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Nordic Growth Market (”NGM”).

Bolagets sista dag för handel på NGM Main Regulated Equity är den 28 juni 2022. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 juni 2022. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Sileon handlas idag på den reglerade marknaden NGM Main Regulated Equity. Den 31 maj 2022 meddelade Bolaget avsikten att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som är en multilateral handelsplattform (en s.k. MTF). Bytet från en reglerad marknad till en MTF innebär i vissa hänseenden att de regelverk som Bolaget har att följa avseende offentliggörande- och bolagsstyrningsfrågor förändras. Resultatet av detta är bland annat att aktieägare i Bolaget inte längre är skyldiga att offentliggöra vissa ägarförändringar genom så kallad flaggningar, att Bolaget inte längre måste offentliggöra regelbunden finansiell information enligt standarden IFRS och att vissa bestämmelser som regleras i lag avseende reglerade marknader i stället blir tillämpliga för Bolaget genom så kallad självreglering, avseende exempelvis närståendetransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden.

Styrelsen för Sileon gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Detta bedöms ske genom en förväntad förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, investerare samt andra intressenter.

”Bytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Vår sammantagna bedömning är att listningen på Nasdaq kommer att skapa ett större värde för aktieägarna, ökad synlighet och ett generellt större intresse i bolaget från investerare och kunder”, säger styrelseordförande Kent Hansson.

Nasdaqs beslut är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet SILEON med ISIN-kod SE0013108867. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market den 29 juni 2022 och handeln vid NGM Regulated kommer att upphöra den 28 juni 2022.

Sileon har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Om Sileon 
Sileon (tidigare Paynova) är ett globalt tech-bolag som möjliggör för banker, finansbolag och stora handlare att driva BNPL i egen regi. Sileon är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.