Press release

PAYNOVA AVSER ATT KALLA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

1) Styrelseförändring Styrelseordföranden Peter Enström har meddelat att han önskar avgå vid ordinarie bolagsstämma nästa år.Styrelsen i Paynova AB (publ) har därför vid dagens styrelsesammanträde fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma i syfte att komplettera styrelsen med nya ledamöter.Paynovas valberedning föreslår inför den extra bolagsstämman att Lars Guldstrand och Erik Hallberg utses till nya styrelseledamöter. Valberedningen kommer också att föreslå att Lars Guldstrand utses till vice ordförande i styrelsen. Lars Guldstrand var tidigare koncernchef för börsnoterade Eniro där han ledde omvandlingen av Eniro från ett katalogföretag till en av Europas mest framgångsrika Internetaktörer. Erik Hallberg är Senior Vice President på TeliaSonera AB, med ansvar för de Baltiska länderna. Han är dessutom Styrelseordförande i Confidence International AB noterat på NGM och styrelseledamot i O-listenoterade Prevas AB. I samband med den extra bolagsstämman kommer också Lars Ekstedt att lämna styrelsen. Ekstedt tillträdde som VD i Bolaget under augusti 2005.2) Garanti relaterad till framtida finansieringBolagets finansieringsplan är säkerställd genom garantiåtaganden i det fall det planerade kapitaltillskottet om 14,3 MSEK genom optionsrätter (TO6) ej sker under december. Aktieägare som tillsammans äger cirka 30 procent av aktierna har förbundit sig att teckna för cirka 4 MSEK i en företrädesemission. Utöver detta har ett garantikonsortium bestående av ett mindre antal finansiella placerare förbundigt sig att teckna den del av emissionen som inte tecknas av Paynovas befintliga aktieägare, eller av annan utan företräde, upptill ett belopp om cirka 12 MSEK. Emission är därmed säkerställd till ett belopp om 16 MSEK. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som bemyndigar styrelsen att, under förutsättning att aktieteckning i enlighet med villkoren för TO 6 inte sker fullt ut, besluta om en företrädesemission mot kontant betalning vid ett tillfälle under perioden januari-mars 2006, begränsad till en högsta emissionslikvid om 16 MSEK, minskad med den emissionslikvid som tecknas genom utnyttjande av TO6.Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under vecka 46 för att hållas i början av december.För ytterligare information kontakta: Peter Enström, styrelseordförande, Paynova AB Telefon: 070-574 99 82Paynova erbjuder en komplett lösning för betalningar via Internet. Kunderna kan välja det betalningssätt de önskar via Paynova-plånboken: kreditkort, Internetbank eller Paynova-plånbok. E-handlarna kan samla alla betalningar i ett gränssnitt och med en motpart – Paynova. Paynova har avtal med över 900 e-handlar, framförallt inom de prioriterade segmenten resor, detaljhandel media och nätverksspel. Exempel på avtalspartners är Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Paynova har 25 anställda och är sedan 2004 noterat på NGM. Mer information finns på www.paynova.se