Press release

PAYNOVA BEGÄR OMPRÖVNING AV MOMS FRÅN FEBRUARI 2006

Rättelserna har gjorts utifrån Länsrättens dom och efter justerade deklarationer uppgår den tillkommande mervärdesskatten till 6 874 TSEK, exklusive ränta. Paynova har löpande reserverat för ett negativt utfall av skattetvisten. Reserven uppgick totalt till 12 744 TSEK, exklusive ränta, per 2010-09-30. Den positiva resultateffekten, med hänsyn tagen till beräknad ränta på skatteskulden per 2010-12-31, uppgår till ca 5,4 MSEK med motsvarande förstärkning av eget kapital.————————————————————————————————————————————–FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTASimpon Thaning, vd PaynovaTelefon: 08 – 517 100 00Mobil: 070 – 787 19 70OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.