Press release

Paynova beslutar om en företrädesemission om 37,4 Mkr och tidigarelägger kvartalsrapport

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen i Paynova beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 37,4 Mkr, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.

Företrädesemissionen omfattas till 80,0 % av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,10 kronor. Vidare tidigarelägger Paynova sin rapport för första kvartalet 2019 till den 17 april.

Bakgrund och motiv
Paynova har de senaste sex månaderna sett en starkt ökad efterfrågan på sina kundanpassade digitala betallösningar. Detta grundar sig i konsumentens efterfrågan på digitala upplevelser, handelns realisering av OMNI-strategier likväl som Paynovas investeringar i marknadsföring och säljaktiviteter. Det har inneburit att Bolaget idag sitter med väsentligt fler konkreta och större kunddialoger än tidigare.
Paynovas marknadslärdomar, rådande konkurrens och den tydliga efterfrågan från kunder har lett till att Bolaget nu har anpassat sitt fokus från ren e-handel till multikanalhandel av tjänster och produkter. Paynovas tydliga mission är, med det sagt, att erbjuda paketerade digitala betallösningar med strategin att göra det helt i kundens varumärke, dvs white label. Affärsmodellen utgår från vinstdelning, vilket Bolaget ser är konkurrenskraftigt i pågående kunddialoger, men den kan kompletteras med transaktionsbaserade avgifter beroende på erbjudande.
Paynova har en plattform där det är snabbt och enkelt att lägga till nya samarbeten och externa komponenter och på så vis vara agila. Det senast halvåret har Bolaget ingått eller utökat samarbeten med exempelvis Extenda, Amadeus och Tink. Med dessa samarbeten kan Paynova bredda sina paketerade erbjudanden likväl som nå fler kunder och öka effektiviteten inom försäljning.
Nylanseringen av Paynova skedde för drygt för två och ett halvt år sedan och har utvecklats väl. Den nya konsumentkreditaffären omsätter idag ca 25 Mkr, vilket motsvarar 70 procent av transaktionsintäkterna. Parallellt med den nya affären har Bolaget byggt en helt ny och skalbar organisation bestående av 50 personer som är en viktig nyckel till den framtida planerade tillväxtresan.
För att växa affären och skapa lönsamhet har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 37,4 Mkr före emissionskostnader. Kapitalet från nyemissionen stärker den finansiella ställningen samt ger Paynova möjlighet att fullfölja den tillväxtplan som Bolaget har lagt.
Villkor och information om nyemissionen
Styrelsen för Paynova har fattat beslut om att kalla till extra bolagstämma den 11 april 2019 och föreslå att bolagsstämman godkänner nyemissionen om högst 373 709 633 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,10 kronor per aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 18 april till och med 7 maj 2019. Vid full teckning tillförs Paynova 37,4 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 80,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt. Tilldelningen utan stöd av företrädesrätt skall ske till enligt följande ordning i) de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, ii) de som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt, iii) garanter.
Företrädesemissionen förutsätter extra bolagsstämmans godkännande samt att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen

  • 11 april – extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen
  • 11 april – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 12 april – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 15 april – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 17 april – prospekt offentliggörs
  • 18 april – 7 maj – teckningsperiod
  • 10 maj – offentliggörande av utfall

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 9 462 685 kronor, från cirka 9 462 685 kronor till högst 18 925 370 kronor, genom nyemission av högst 373 709 633 aktier, från 373 709 633 till 747 419 266 aktier. Kvotvärde per aktie uppgår till cirka 0,0253 kronor. Vid full teckning innebär företrädesemission en utspädning för befintliga aktieägare som inte väljer att delta om 50 procent.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
I samband med företrädesemissionen har Paynova erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare om totalt 5,4 Mkr, motsvarande 14,4 procent av nyemissionen. Ledning och styrelse har förbundit sig att teckna sina delar samt därutöver garantera ytterligare 5,2 procent. Det totala åtagandet från ledning och styrelse uppgår till 6,9 Mkr, motsvarande 13,2 procent av nyemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med två befintliga aktieägare och ett antal externa investerare innebärande att nyemissionen till 80,0 procent omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Extra bolagsstämma den 11 april 2019
Företrädesemissionen förutsätter att extra bolagsstämma den 11 april 2019 godkänner styrelsens beslut om företrädesemissionen samt att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Kallelse till extra bolagsstämma den 11 april 2019 offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Tidigareläggning av rapport för det första kvartalet 2019
Paynova har mot bakgrund av tidsplanen för företrädesemissionen beslutat att tidigarelägga sin rapport för det första kvartalet 2019. Rapporten som omfattar perioden januari till och med mars 2019 kommer att offentliggöras den 17 april istället för som tidigare kommunicerats den 7 maj.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Mattias Nygren, CFO, Paynova AB mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18
OM PAYNOVAPaynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08:42 CET.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 17 april 2019.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.