Press release

PAYNOVA EFFEKTIVISERAR OCH MARKNADSANPASSAR TILLSAMMANS MED NY INDUSTRIELL DELÄGARE

Paynova har under 2006 intensifierat sina satsningar på framförallt den amerikanska marknaden och har tecknat ett flertal värdefulla avtal som ger bolaget potential för betydande volymökningar. Paynovas utvecklingsinsatser och anpassningar avseende funktionalitet, drift och support för dessa volymer har krävt större investeringar och mer resurser än vad som kunnat förutses. Därtill har insatserna tagit längre tid än vad som tidigare beräknats, vilket tillsammans påverkat Paynovas lönsamhet och finansiella ställning negativt. Volymutvecklingspotentialen inom ramarna för tecknade avtal och samarbeten är trots dessa förseningar alltjämt mycket stor. Genom volymbaserade tilläggsersättningar skapas dessutom starka incitament för stora ökningar av transaktionsvolymerna.Samarbetet med Xponse syftar till att lösa och ta ett helhetsgrepp om såväl Paynovas behov av finansiell förstärkning och kostnadseffektivisering som anpassning och förstärkning av de operativa resurserna. SAMARBETE MED XPONSE IT SERVICES (P) LTD.Genom avtalet med Xponse kan Paynova nu med nya resurser utnyttja den volympotential som byggts upp det senaste året. Samarbetet kommer också genom direkta kontanttillskott att stärka bolagets kassaflöde samt över tiden minimera bolagets kostnader. Paynova får också i Xponse en stark industriell delägare med stor erfarenhet av utveckling, drift och support inom IT- och Internetbaserad verksamhet samt e-handel. ”Paynova är just nu inne i en fas där vi har stora möjligheter att nå en betydande ökning av transaktionsvolymerna. I det utvecklings- och anpassningsarbete som genomförts för att möta dessa volymer har det dock uppstått besvärande förseningar. Orsaken är framförallt att vi haft för små resurser – såväl operativa som ekonomiska. Därför är avtalet med Xponse en perfekt lösning för Paynova. Xponses affärsidé och verksamhet är fokuserad på affärsutveckling och effektivisering av IT-drift och mjukvaruproduktion, vilket exakt matchar de behov Paynova har just nu. Tillsammans med Xponse kommer vi att få helt nya möjligheter att öka takten i installationerna av nya transaktionsvolymer. Jag välkomnar också Xponse som en ny stark delägare i Paynova, och tror att vi kommer att få ett mycket fruktbart samarbete”, säger Lars Ekstedt, VD i Paynova. ”Paynova passar väl in i vår internationella strategi och det ska bli mycket spännande att som delägare vara med i utvecklingen och struktureringen av bolaget med sikte på ökad expansion och lönsamhet. Vi ser dessutom stor potential för oss och Paynova inom ramen för våra internationella nätverk inom främst e-handel i Nordamerika”, säger Sanjay Kedia, Xponses VD och grundareXponse är med mer än 300 anställda och kontor i Kolkata i Indien samt i Kalifornien en ledande service provider för IT-tjänster med fokus på verksamhetsutveckling, mjukvaruutveckling och drift. Xponse har lång erfarenhet av outsourcing-lösningar, och är dessutom väl etablerade inom IT-lösningar till bank- och finanssektorn. För mer information om Xponse, se www.xponse.com. AVTALSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FINANSIERING Paynova avser att samla bolagets operativa verksamhet inom marknad, sälj, utveckling, drift och support i ett helägt svenskt dotterbolag. I huvudsak stannar alla intäktsströmmar, fysiska och immateriella tillgångar och liknande i det börsnoterade moderbolaget, liksom begränsade övergripande ledningsresurser. Den operativa verksamheten skall styras av en styrgrupp med representanter från båda parter. Xponse kommer enligt det ingångna avtalet att tillföra det nya dotterbolaget tjänster inom följande områden: Operational Management Services, Strategic Advice, Execution of the Restructuring Plan, Software Support and Development, Marketing Management Services and other Management Services. Det avtalade värdet uppgår till 74,85 MSEK.Därtill ger Xponse Paynova ett kapitaltillskott om 1 MSEK per månad, samt tillgång till en Credit Facility om 15 MSEK, tillsammans till ett avtalat värde om 15 MSEK. Det sammanlagda värdet av de avtalade tjänsterna enligt ovan uppgår till 89,85 MSEK. Ett positivt kassaflöde under perioden januari-juni 2007 ger därtill en Performance Premium till ett avtalat värde om 12 MSEK. Som ersättning för dessa tjänster skall Paynova erlägga en köpeskilling i form av nyemitterade aktier i Paynova till ett värde motsvarande tjänsterna enligt ovan. Betalning kommer att ske vid fem emissionstillfällen inom en tolvmånadersperiod (två under 2006 och tre under 2007) och i takt med att verksamheten utvecklas enligt avtalet och tjänsterna tillhandahålls. Emissionerna ska ske till en emissionskurs som motsvarar börskursen under 10 dagar före avtalets undertecknande (11,80 SEK). Detta innebär att maximalt ca 8 650 000 aktier kan emitteras. Xponses ägarandel i Paynova beräknas efter affärens genomförande uppgå till maximalt omkring 23 procent om ovan angiven tilläggsersättning skall betalas ut.Styrelsens beslut avseende avtalet är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner avtalet samt beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om kvittningsemissioner av aktier riktade till Xponse.Extra bolagsstämma kommer att hållas vecka 37 och kallelse meddelas inom en vecka.Ett antal större aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av rösterna i bolaget har förklarat att de stödjer styrelsens förslag. FINANSIELLA OCH ÖVRIGA EFFEKTERStyrelsen bedömer att avtalet med Xponse kommer att generera avgörande effekter med start redan under september. Avtalets mest väsentliga effekter är den direkta påverkan på kassaflödena och de förbättrade förutsättningarna att snabbt installera transaktionsvolymer på ett sätt som är mer kostnadseffektivt och marknadsanpassat än vad som hittills varit möjligt. Parternas målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under första halvåret 2007.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Lars Ekstedt, VDTelefon: 0703-74 27 37Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81OM XPONSESe www.xponse.comOM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com